Podmienky používania mobilnej aplikácie

Pred použitím tejto mobilnej aplikácie (ďalej len „Aplikácia“) si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky používania Aplikácie (ďalej len „Podmienky používania“). Prístupom k tejto Aplikácii alebo ku ktorejkoľvek jej funkcii, alebo ich použitím na ľubovoľnom mobilnom telefóne, tablete, konzole či na inom zariadení (ďalej spoločne len „Zariadenia“ a jednotlivo „Zariadenie“) potvrdzujete, že ste si tieto Podmienky používania prečítali, porozumeli ste im a súhlasíte, že budete viazaní týmito Podmienkami používania, ako aj všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak s týmito Podmienkami používania nesúhlasíte, nepristupujte k tejto Aplikácii ani k žiadnej z jej funkcií, ani ich nepoužívajte.