Ochrana osobných údajov

Tento dokument upravuje  základné zásady nakladania s osobnými údajmi užívateľov webových služieb spoločnosti Slovak Lines, a.s.  a spoločností patriacich do skupiny Slovak Lines (ďalej spolu len "Slovak Lines"). Slovak Lines  postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov, zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., to všetko v znení neskorších predpisov.

Slovak Lines nespracúva osobné údaje užívateľov poskytovaných služieb za iným, ako zákonným účelom, poprípade za účelom, s ktorým užívateľ vyslovil súhlas. Dáta sú pritom spracovávané iba v rozsahu nutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov a iba po dobu nutnú na dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi. Ak od vás budeme potrebovať údaje, ktoré vás budú identifikovať (osobné údaje) alebo ktoré nám umožnia Vás kontaktovať za účelom poskytnutia produktu alebo služby, ktoré ste si vyžiadali, výslovne Vás o tieto údaje požiadame. Údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s užívateľmi našich služieb, môžu obvykle obsahovať Vaše meno a priezvisko, Vašu adresu, Váš e-mail a telefonický kontakt. Kvôli niektorým (najmä plateným) službám potrebujeme poznať aj niektoré ďalšie informácie o užívateľoch, preto si, prosím, starostlivo preštudujte podmienky danej služby. V súvislosti s využívaním našich služieb môžeme zhromažďovať o Vás určité ďalšie informácie, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, pomocou ktorej sa prihlasujete k našim službám, dátum a čas prístupu k týmto službám a pod. Tieto údaje sú získavané buď náhodne, bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej systematicky spracúvané, alebo ako nevyhnutné pre správne poskytovanie služby užívateľom.

Slovak Lines  môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, kedy mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon, alebo so súhlasom užívateľa. Vaše osobné údaje poskytujete Slovak Lines dobrovoľne (v prípade niektorých služieb je však na sprístupnenie služby poskytnutie niektorých osobných údajov vyžadované). Ak je Vám v niektorých prípadoch stanovená podľa osobitného zákona povinnosť osobné údaje na spracovanie poskytnúť, budete o tejto skutočnosti osobitne informovaní.

Slovak Lines  používa na svojich stránkach nasledovné typy cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení) 

Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.

Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje užívateľ kliknutím na príslušné políčko v dolnej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať. Cookies používame, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah a inzerciu. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie. Informácie zozbierané pomocou cookies poskytujeme aj partnerom z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

Jedným z týchto partnerov je aj spoločnosť Google. Ako spoločnosť Google využíva údaje, ktoré jej poskytujeme, sa môžete dozvedieť TU. Naša spoločnosť využíva službu spoločnosti Google s názvom Google Analytics, v rámci ktorej sme zatiaľ neimplementovali inzertné funkcie.

Inzertné funkcie služby Google Analytics môže užívateľ jednoducho deaktivovať. Aktuálne dostupné možnosti zrušenia služby Google Analtics pre web môžete nájsť aj TU.

V rámci služby spoločnosti Google AdWords využívame funkcie: remarketing, publikum podľa záujmov, vlastné publikum podľa záujmov, publikum podľa nákupných úmyslov, podobné segmenty publika, demografické a geografické zacielenie.

Remarketing alebo funkciu Similar audiences využívame v rámci online inzercie najmä na propagáciu vlastného obsahu a služieb.

Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) zobrazujú naše reklamy na stránkach na Internete.

Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) používajú súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na našich webových stránkach.

Užívateľ môže používanie súborov cookies spoločnosti Google zrušiť, keď navštívi stránku spoločnosti Google Predvoľby reklám. Deaktivovať súbory cookies dodávateľov tretej strany môže užívateľ aj tak, že navštívi stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies.

Používanie súborov cookies DoubleClick môže užívateľ deaktivovať, ak navštívi stránku deaktivácie súborov cookie DoubleClick alebo stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov týmto všetkých užívateľov webových služieb Slovak Lines, ktorí poskytnú Slovak Lines  svoje osobné údaje, informujeme o nasledovných skutočnostiach a ich zákonných právach:

Prevádzkovateľ informačného systému. Slovak Lines je prevádzkovateľom informačného systému podľa ust. § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej aj ako „Zákon“).

Právnym základom spracúvania osobných údajov užívateľov je zmluvný vzťah v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie webovej služby, ku ktorej užívateľ požaduje prístup.

Užívateľ odoslaním registračného formuláru berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané Slovak Lines. Osobné údaje užívateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v registračnom formulári a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok pre používanie jednotlivých služieb. Zoznam osobných údajov, ktoré je potrebné zo strany užívateľa na používanie služby poskytnúť, je uvedený v podmienkach poskytovania konkrétnej webovej služby. V prípade niektorých služieb môžu byť niektoré osobné údaje zverejnené na príslušnej stránke, konkrétnejšie informácie o zverejnení sa nachádzajú v podmienkach poskytovania príslušnej webovej služby.

Osobné údaje užívateľa budú spracúvané po celú dobu trvania jeho registrácie na stránke. Ak bude jeho registrácia zrušená, Slovak Lines, ako prevádzkovateľ informačného systému, zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Registrovaný užívateľ môže požiadať o zrušenie registrácie prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti na mailovú adresu: dpo@slovaklines.sk .

Práva registrovaného užívateľa ako dotknutej osoby. Práva registrovaného užívateľa ako dotknutej osoby podľa Zákona sú najmä nasledovné:a) Užívateľ má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa písm. e) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,

blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu užívateľa.

b) Právo užívateľa podľa písm. a. bodov V. a VI. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

c) Užívateľ na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

d) Užívateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka užívateľa je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie užívateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

e) Užívateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Užívateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti užívateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje užívateľa v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Užívateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov užívateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke užívateľa, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov užívateľa.

f) Ak užívateľ uplatní svoje právo

písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom užívateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis užívateľa; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať užívateľovi,

(v prípade, že existuje, potom) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

g) Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

h) Ak užívateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

i) Ak užívateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

j) Poskytnutie informácií užívateľovi.

Žiadosť užívateľa podľa písm. a) bodov I. až III., V. až VIII. a písm. c) až e) vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

Žiadosť užívateľa podľa písm. a) bodu IV. vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie užívateľovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť užívateľa podľa tohto písm. i. bodov I. a II. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

k) Obmedzenie práv užívateľa podľa písm. b) prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi užívateľovi a úradu.

Upozorňujeme užívateľov, že údaje o ich mene, priezvisku a adrese môžu byť za účelom ponúkania obchodu a služieb poskytnuté spoločnostiam majetkovo a personálne prepojeným so Slovak Lines, , ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak. Prípadný nesúhlas s týmto poskytnutím je nutné vyjadriť písomne.

Poskytnutím informácie o svojej e-mailovej adrese pri vašom prihlásení sa na odber newslettra udeľujete Slovak Lines v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním, správou a uchovaním osobných údajov za účelom zasielania marketingových informácii o produktoch a službách a to prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo krátkymi SMS správami. Svoj súhlas dávate na dobu 5 rokov a beriete na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to písomnou formou.

 

Mobilná aplikácia Slovak Lines:

Spoločnosť Slovak Lines vymedzila účel spracúvania osobných údajov, určila podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene ako prevádzkovateľ. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti Slovak Lines Express a.s. sú uvedené v článku 1.1 týchto Podmienok používania.

Predmetom spracúvania sú kategórie osobných údajov Vami uvedené pri zriaďovaní Vášho účtu do Aplikácie. Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu nevyhnutnom na účely poskytovania tejto Aplikácie a jej funkcií a povinností spoločnosti Slovak Lines vyplývajúcich z právnych predpisov.

Na účely priameho marketingu sú osobné údaje spracúvané, ak ste udelili na takéto spracúvanie súhlas alebo existuje oprávnený záujem spoločnosti Slovak Lines, ktorý neprevažuje nad Vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami ako dotknutej osoby. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať.

Získané osobné údaje môžu byť následne spracúvané na štatistické účely spôsobom zlučiteľným s pôvodným účelom spracúvania, pričom spoločnosť Slovak Lines zabezpečí, aby boli použité osobné údaje len v nevyhnutnej miere.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, ktorý je nevyhnutý vzhľadom na konkrétny účel. Poskytnutie osobných údajov označených pri zriaďovaní Vášho účtu do Aplikácie ako povinné predstavuje zmluvnú a zákonnú požiadavku. V prípade neposkytnutia týchto údajov má spoločnosť Slovak Lines právo odmietnuť zriadiť Vám účet do Aplikácie a odmietnuť Vám využitie jej funkcií, ktorých využitie je viazané na zriadenia takéhoto účtu. Poskytnutie ostatných údajov je dobrovoľné.

Osobné údaje je oprávnený spracúvať aj spoločnosťou Slovak Lines poverený sprostredkovateľ. Zoznam sprostredkovateľov, ktorých spoločnosť Slovak Lines poverila spracúvaním osobných údajov:
Slovak Lines, a.s., so sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 35 821 019; Exponea s.r.o., so sídlom Twin City B, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava, IČO: 50 017 560;.

Spoločnosť Slovak Lines poskytuje podľa potreby osobné údaje aj iným osobám oprávneným v zmysle právnych predpisov.

 

Osobné údaje budú uchovávané na dobu nevyhnutnú na uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich s poskytovaním tejto Aplikácie a jej funkcií, najmenej však po dobu ustanovenú právnymi predpismi a registratúrnym plánom a poriadkom spoločnosti Slovak Lines. Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov Váš súhlas, údaje budú uchovávané počas trvania súhlasu.

Ako dotknutá osoba máte okrem iného právo:

získať informácie a potvrdenie o tom, či sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a má právo na prístup k spracúvaným osobným údajom,

kedykoľvek žiadať opravu nesprávnych osobných údajov,

na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (napr. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky),

kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase bez jeho odvolania,

na prenos osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi (platí od 25.5.2018),

na vymazanie údajov tzv. právo na zabudnutie (platí od 25.5.2018, nemožno uplatniť, ak sa osobné údaje spracúvajú na splnenie zákonnej povinnosti, uplatňovanie právnych nárokov a.i.).

Ustanovenia tohto článku 10 Podmienok používania sa na Vás vzťahujú, len ak ste fyzickou osobou.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Beriete na vedomie / súhlasíte s tým, že:

Máte právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie a prenosnosť osobných údajov;

Máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, t.č: +421 /2/ 3231 3214 v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov poskytnutých spoločnosti Slovak Lines na základe tohto súhlasu;

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať.

Odvolať súhlas alebo využiť práva uvedené vyššie je možné prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na aktuálnu adresu Slovak Lines uvedenú v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo zaslaním e-mailu na adresu dpo@slovaklines.sk . Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné svoj súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa, ktoré sa nachádza v tele správy. V prípade odvolania súhlasu musia byť príslušné osobné údaje bez zbytočného odkladu blokované a pri prvej možnej príležitosti vymazané alebo inak zlikvidované.

Osobné údaje budú z dôvodu dodržania všetkých zákonných a zmluvných povinností Slovak Lines, poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu aj tretím stranám podieľajúcim sa na zabezpečovaní činnosti Slovak Lines v súvislosti s ktorou sú Osobné údaje podľa tohto súhlasu spracúvané

Na prípadne pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov a na kontakt vo veci výkonu vašich zákonných práv môžete použiť e-mailovú adresu dpo@slovaklines.sk .

Používame cookies

Súbory cookie nám pomáhajú zlepšovať služby. Používaním našich služieb súhlasíte s použitím súborov cookie. Prečítajte si viac v našich podmienkach.