Prejsť na obsah

Prepravný poriadok Autobusovej dopravy spoločnosti Slovak Lines Express, a.s.

Úplné znenie platné od dňa 21. 6. 2023

 

Časť A
Pravidelná autobusová doprava (všeobecné ustanovenia)

1. Úvodné a spoločné ustanovenia

1. 1. Prepravný poriadok je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 o cestnej doprave (ďalej len „zák. č. 56/2012“) a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (ďalej len „Nar. č. 181/2011“).

1. 2. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Dopravcu.

1. 3. Prepravný poriadok spolu s tarifou a cestovnými poriadkami je návrhom Dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy medzi Dopravcom a cestujúcim.

1. 4. Prepravný poriadok upravuje podmienky prepravy osôb, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a zvierat.

1. 5. Súčasťou Prepravného poriadku je Tarifa a cestovný poriadok liniek: 102806 Bratislava – Wien, 102807 Bratislava, žel.stanica – Schwechat, letisko a 102830 Bratislava – Budapešť zverejnený na webovom sídle Dopravcu www.slovaklines.sk a v sídle Dopravcu.

2. Výklad pojmov

2. 1. „Dopravca“ je prevádzkovateľ pravidelnej osobnej cestnej dopravy v rozsahu podľa tohto prepravného poriadku, ktorý má platné povolenie na prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy, vydané v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky.

Dopravcom je: Slovak Lines Express, a.s.
Obchodné meno: Slovak Lines Express, a.s.
Sídlo: Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava
IČO: 44667345
Registrácia: Okresný súd Bratislava 1 Obchodný register, odd. Sa, vložka 4723/B

2. 2. „Cestujúci“ je fyzická osoba, ktorá využíva služby osobnej cestnej dopravy, poskytované Dopravcom a na tento účel je s Dopravcom povinná uzatvoriť prepravnú zmluvu.

2. 3. „Pravidelná doprava“ je doprava, ktorou sa zabezpečuje preprava cestujúcich autobusom v presne určených intervaloch po presne určených trasách, pričom cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred určených zastávkach.

2. 4. „Osobitná pravidelná doprava“ je doprava vykonávaná pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením prepravy ostatných cestujúcich najmä doprava zamestnancov do zamestnania a zo zamestnania, žiakov a študentov do vzdelávacích zariadení a späť. Uskutočňuje sa na základe zmluvy medzi Dopravcom a objednávateľom prepravy po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami v dohodnutej periodicite.

2. 5. „Príležitostná doprava“ sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami.

2. 6. „Prepravná zmluva“ je zmluva o preprave osôb, ktorú na účely vykonania prepravy osoby uzatvárajú Dopravca a cestujúci. Prepravná zmluva je uzatvorená akceptáciou tohto prepravného poriadku cestujúcim, za ktorú sa považuje zakúpenie cestovného lístka.

2. 7. „Travel Pass“ je poukaz na zvýhodnený nákup cestovných lístkov.

2. 8. „Cestovný lístok“ je doklad potvrdzujúci zaplatenie cestovného za prepravu a uzatvorenie Prepravnej zmluvy. Cestovný lístok môže Dopravca vydať ako listinný doklad alebo ako elektronický doklad.

2. 9. „Cestovný poriadok“ je dokument, upravujúci čas odchodu a príchodu na linke. Dopravca je povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu najneskôr 10 (desať) dní pred začiatkom jeho platnosti na svojom webovom sídle, požiadať o jeho zverejnenie na autobusových staniciach prípadne zastávkach, prípadne informovať verejnosť iným vhodným spôsobom.

2. 10. „Tarifa“ je dokument Dopravcu, ktorým upravuje:

a) sadzby základného cestovného a príplatkov k nim,
b) sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich,
c) sadzby dovozného za zvieratá a sadzbu psa so špeciálnym výcvikom,
d) sadzby doplnkových služieb,
e) prepravu a dovozné batožiny prepravovanej spolu s cestujúcim,
f) sadzbu sankčnej úhrady,
g) podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú.

2. 11. „Prepravná povinnosť“ je povinnosť Dopravcu uzatvoriť zmluvu o preprave osôb s každým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase autobusovej linky v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku; to neplatí, ak je vyčerpaná kapacita autobusu podľa osvedčenia o evidencii, cestujúci nie je podľa prepravného poriadku spôsobilý na prepravu alebo prepravu na trase autobusovej linky dočasne znemožňuje aktuálny technický stav, priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vyššia moc.

2. 12. „Zdravotne postihnutá osoba“ alebo „Osoba so zníženou pohyblivosťou“ je akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej príčiny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim, jej osobitným potrebám.

3. Druhy prepravy a rozsah autobusovej dopravy

3. 1. Dopravca prevádzkuje v súlade s týmto prepravným poriadkom medzinárodnú verejnú pravidelnú prepravu osôb, osobitnú pravidelnú dopravu a príležitostnú dopravu.

4. Rozsah poskytovaných služieb

4. 1. Dopravca poskytuje cestujúcim verejnú pravidelnú medzištátnu prepravu osôb podľa príslušných cestovných poriadkov z miesta nástupu do miesta výstupu, príležitostnú dopravu a pravidelnú osobitnú dopravu.

4. 2. Dopravca poskytuje v rámci verejnej pravidelnej medzištátnej dopravy osôb zároveň prepravu príručnej batožiny, cestovnej batožiny, nadrozmernej batožiny, nadpočetnej batožiny a zvierat – psa a mačiek.

4. 3. Dopravca poskytuje cestujúcim aj ďalšie služby spojené s prepravou osôb uvedené v tomto prepravnom poriadku, najmä služby súvisiace s:

a) právami cestujúcich,
b) nárokmi cestujúcich z prípadne spôsobenej škody,
c) právami z neuskutočnenej alebo nedokončenej prepravy,
d) osobitnými právami vybranej skupiny cestujúcich,
e) uplatňovaním práv cestujúcich u Dopravcu.

5. Zmluva o preprave osôb

5. 1. Zmluva o preprave osôb je uzavretá zaplatením cestovného podľa príslušnej tarify cestujúcim. Potvrdením o uzavretí zmluvy o preprave osôb a dokladom o zaplatení cestovného je cestovný lístok.

5. 2. Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho Dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas v súlade s týmto prepravným poriadkom.

5. 3. Dopravca je oprávnený v prípade, že povolená kapacita vozidla nedovoľuje prepravu všetkých cestujúcich, pripravených na zastávke na trase autobusovej linky v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku, prednostne prijať na prepravu cestujúceho s vopred zakúpeným cestovným lístkom a cestujúceho, pre ktorého je podľa prepravného poriadku vyhradené miesto v autobuse, teda zdravotne postihnutú osobu, osobu so zníženou pohyblivosťou a ďalej osoby staršie, tehotné ženy a rodičov s malými deťmi.

5.4. Dopravca má prednostnú prepravnú povinnosť voči cestujúcim, ktorí majú:

a) vopred pred nastúpením do autobusu zakúpený platný cestovný lístok v pokladniach, na predpredajných miestach alebo elektronicky cez internet a mobilnú aplikáciu,
b) rezervovaný cestovný lístok na daný spoj.

Cestujúceho bez vopred zakúpeného alebo zmeneného cestovného lístka môže Dopravca na nástupnej zastávke prijať na prepravu, ak autobus nie je plne obsadený cestujúcimi s vopred zakúpenými alebo rezervovanými cestovnými lístkami a neboli vopred predané cestovné lístky na všetky sedadlá v autobuse a cestujúci zaplatí cestovné vodičovi.

6. Základné povinnosti Dopravcu

6. 1. Dopravca prevádzkuje prepravu osôb v súlade s udelenými povoleniami, dopravnými licenciami, licenciami ES a v súlade so zák. č. 56/2012 a Nar. č. 181/2011.

6. 2. Dopravca je povinný:

a) prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku,
b) označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom,
c) zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb,
d) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení alebo o licencii Spoločenstva podľa zák. č. 56/2012,
e) zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne alebo v priestoroch určených obcou na tento účel,
f) zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
g) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim a tretím osobám.

6. 3. Dopravca je povinný zverejniť Prepravný poriadok, ktorého súčasťou je Tarifa spoločnosti (ďalej len Prepravný poriadok) na svojom webovom sídle a zabezpečiť, aby sa aspoň základné údaje sprístupnili verejnosti v cestovnom poriadku, a ak je to možné, aj v priestoroch autobusovej stanice a v autobusoch, a aby osádka autobusu a revízori boli schopní informovať cestujúcich o sadzbách a ostatných cenách pred začatím prepravy a počas nej.

6. 4. Dopravca je povinný plniť Prepravnú povinnosť.

6. 5. Dopravca je povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu najneskôr 10 (desať) dní pred začiatkom jeho platnosti na svojom webovom sídle, na autobusových staniciach a zastávkach, prípadne aj iným vhodným spôsobom.

6. 6. Dopravca je povinný vydať cestujúcemu cestovný lístok, resp. ho zaevidovať v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného lístka použilo elektronické médium.

6. 7. Dopravca je ďalej povinný:

a) prevádzkovať dopravu prostredníctvom osôb, ktoré sú odborne a zdravotne spôsobilé a majú platné oprávnenie na vedenie daného typu vozidla,
b) používať vozidlá v predpísanom technickom stave,
c) každé vozidlo určené na prepravu cestujúcich riadne a zreteľne označiť obchodným menom Dopravcu, na prednej časti vozidla názvom výstupnej (a v prípade potreby aj nástupnej) stanice (zastávky) vozidla,
d) zreteľne označiť oprávnené osoby, ktoré majú právo dávať cestujúcim pokyny na zachovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy (vodič autobusu, dispečer, revízor),
e) starať sa v čo najvyššej možnej miere o bezpečnosť, pohodlie a nerušenú prepravu cestujúcich, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a zvierat v súlade s týmto Prepravným poriadkom,
f) v prípade dopravnej nehody sa bezodkladne postarať o bezpečnosť cestujúcich, a zabezpečiť im čo najvyššie pohodlie v súlade s týmto Prepravným poriadkom,
g) vytvoriť podmienky pre plynulú a komfortnú prepravu zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s týmto Prepravným poriadkom,
h) zabezpečiť prístupnosť Prepravného poriadku, cestovných poriadkov, výňatku z tohto Prepravného poriadku, týkajúceho sa práv cestujúcich, ako aj ďalších informácií potrebných pre cestujúcich v sídle Dopravcu, na webovom sídle Dopravcu a na informačných miestach Dopravcu,
i) v súlade s týmto Prepravným poriadkom umožniť cestujúcim uplatňovať svoje práva vyplývajúce z meškania spoja, prerušenia cesty alebo nedokončenia cesty,
j) označiť trvalo zriadenú zastávku názvom zastávky, ktorej vozidlá na zastávke zastavujú a zastávkovým cestovným poriadkom (s výnimkou výstupnej konečnej zastávky).
k) zabezpečiť, aby vodič pri preprave vyvolal názov zastávky, a to najneskôr pri zastavení vozidla, ak nie je vozidlo vybavené elektronickým vyhlasovaním zastávok, zdržanie vozidla v zastávke, ak trvá viac ako 5 (päť) min. a jeho skrátenie oproti cestovnému poriadku,
l) zabezpečiť, aby osádka vozidla alebo iné oprávnené osoby Dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebehu prepravy, cestovného, údajov o príchode a odchode spojov na autobusovej linke, možností prestupu na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy,
m) ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci nie je schopný sám vyhľadať lekársku pomoc, Dopravca sa postará o jeho premiestnenie z vozidla,

n) pri nedostatku miesta vo vozidle Dopravca je:

i. oprávnený prednostne prijať na prepravu cestujúcich patriacich ku skupine, ktorej cestovný poriadok zabezpečuje prednostnú prepravu,
ii. povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich, ktorí si vopred zaobstarali platný cestovný lístok.
iii. oprávnený prednostne prijať cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody pre prednostné prijatie na prepravu alebo ktorí cestujú do vzdialenejších zastávok alebo miest, do ktorých nie je spojenie iným verejným hromadným dopravným prostriedkom.
iv. oprávnený prednostne prijať na prepravu cestujúcich, pre ktorých je vo vozidle vyhradené miesto (osoby telesne, zrakovo a pohybovo postihnuté, invalidi – držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S a pod.).
v. prednostné právo na prepravu neplatí, ak je už povolená kapacita vozidla naplnená.

7. Práva Dopravcu

7. 1. Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúcich úhradu cestovného lístka za vykonanie prepravy vo výške a v súlade s príslušnou tarifou uverejnenou v časti B tohto Prepravného poriadku, a vo forme podľa tohto Prepravného poriadku.
7. 2. Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča alebo iného člena osádky autobusu, revízora alebo zamestnanca povereného organizáciou prepravy (ďalej len „dispečer“) dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinní ich uposlúchnuť.

7. 3. Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča autobusu alebo inej oprávnenej osoby Dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho a vylúčiť cestujúceho z prepravy, ak:

a) cestujúci odmietne uhradiť požadované cestovné alebo sa pri kontrole cestovných lístkov nepreukáže platným cestovným lístkom alebo dokladom na preukázanie zľavy,
b) cestujúci nemá pri sebe žiaden cestovný doklad potrebný na prepravu do zahraničia (občiansky preukaz, pas),
c) správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť, život alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich,
d) cestujúci znečisťuje alebo poškodzuje vozidlo Dopravcu,
e) cestujúci má v úmysle prepraviť batožinu alebo zviera, ktorej preprava je podľa tohto Prepravného poriadku vylúčená,
f) cestujúci vo vozidle fajčí alebo konzumuje alkoholické nápoje alebo existuje podozrenie, že cestujúci je pod vplyvom alkoholu, návykových alebo psychotropných látok,
g) ak cestujúci pri nástupe do vozidla požíva akékoľvek jedlo, nápoje, zmrzlinu a pod.
h) cestujúci svojim hlasovým prejavom, pískaním, reprodukovaním hudby alebo iných zvukov alebo inými prejavmi pôsobí rušivo na vodiča alebo ostatných cestujúcich,
i) cestujúci akýmkoľvek iným spôsobom ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť dopravy, najmä vstupovaním do priestoru vodiča, nastupovaním alebo vystupovaním z vozidla mimo určenej zastávky alebo iným nevhodným konaním,
j) cestujúci napriek upozorneniu vodiča alebo inej oprávnenej osoby nerešpektuje akékoľvek ustanovenie tohto Prepravného poriadku.

7. 4. V prípadoch podľa bodu 7.3. je Dopravca oprávnený prerušiť vykonávanú prepravu až do okamihu opustenia vozidla cestujúcim, ktorého konanie oprávňuje Dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho. Cestujúci, ktorý bol v súlade s bodom 7.3. vylúčený z prepravy, alebo bol odmietnutý na prepravu, nemá nárok na náhradu cestovného za nevykonanú časť prepravy ani na vrátenie zaplateného cestovného.

7. 5. Dopravca je oprávnený odmietnuť prepravu cestujúceho, čakajúceho na prepravu na zastávke, aj v prípade, že povolená kapacita vozidla je už naplnená.

7. 6. Dopravca je oprávnený prostredníctvom poverených osôb, ktoré svoje poverenie preukazujú preukazom s označením Dopravcu – revízorov, kedykoľvek počas výkonu prepravy skontrolovať úhradu cestovného cestujúcim. V prípade, že cestujúci neuhradil cestovné zakúpením cestovného lístka v súlade s týmto Prepravným poriadkom, resp. sa nepreukázal platným cestovným lístkom alebo platným dokladom na preukázanie zľavy pri kontrole cestovných lístkov, má Dopravca právo požadovať od Cestujúceho uhradenie cestovného podľa príslušnej tarify a sankčnej úhrady uvedenej v časti B tohto Prepravného poriadku čl. 6; odsek 6.2 a 6.3.

7.7. Dopravca zakazuje vo svojich autobusoch na pravidelných a príležitostných linkách konzumáciu jedál a nápojov, s výnimkou nápojov v pevne uzatvárateľných fľašiach.

8. Základné práva a povinnosti cestujúceho

8. 1. Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené týmto Prepravným poriadkom má právo, aby ho Dopravca bezpečne, riadne a včas podľa cestovného poriadku prepravil do cieľovej zastávky.

8. 2. Cestujúci pri kúpe lístka nesmie byť diskriminovaný z dôvodu národnosti, pohlavia, farby pleti alebo náboženstva.

8. 3. Cestujúci má právo na informácie o podmienkach prepravy, ktoré mu je povinný poskytnúť vodič autobusu alebo iný oprávnený zamestnanec Dopravcu.

8. 4. Maloleté osoby (osoby, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov) nie je možné prepravovať v lone ani na kolenách. V prípade, že všeobecne záväzné právne predpisy vyžadujú splnenie osobitnej povinnosti súvisiacej s prepravou maloletých osôb (napr. zabezpečenie prepravy v detskej sedačke, resp. v obdobnom zadržiavacom zriadení) je cestujúci, resp. osoba sprevádzajúca maloletú osobu zabezpečiť splnenie tejto povinnosti. Detské sedačky alebo podsedáky nie sú bežnou a povinnou súčasťou vybavenia autobusu. V prípade, že sprevádzajúca osoba nezabezpečí splnenie uvedenej povinnosti na prepravu dieťaťa, Dopravca je oprávnený odmietnuť prepravu takejto osoby bez nároku vrátenia cestovného. Dopravca nenesie zodpovednosť za nedodržanie vyššie uvedených povinností, pokiaľ mu priamo nevyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

8. 5. Maloleté osoby, ktoré nedovŕšili vek 12 rokov sa nesmú prepravovať na predných sedadlách vozidla.

8. 6. Na linkách 102806 Bratislava – Wien, 102807 Bratislava, žel.stanica – Schwechat, letisko a 102830 Bratislava – Budapešť nie je povolená preprava detí do dovŕšenia 16 (šestnásť) rokov bez sprevádzania dospelým cestujúcim po dovŕšení 18 (osemnásť) rokov. Výnimkou je len pravidelné cestovanie do/zo školského zariadenia. Takéto dieťa cestuje s podpísaným Vyjadrením súhlasu rodiča, resp. zákonného zástupcu. Súhlas platí 1 (jeden) školský rok.

8. 7. Ak je maloletá osoba prepravovaná do iného štátu bez svojho rodiča/zákonného zástupcu je povinná Dopravcovi predložiť podpísané Vyjadrenie súhlasu rodiča, resp. zákonného zástupcu. Ak právny poriadok daného štátu vyžaduje splnenie ďalších povinností, respektíve preukázanie iných dokladov alebo úradných listín, je rodič/zákonný zástupca tejto maloletej osoby povinný uvedené podklady zabezpečiť, aby sa nimi maloletá osoba mohla preukázať Dopravcovi pri nástupe na prepravu. Bez splnenia uvedených povinností je Dopravca oprávnený odmietnuť vykonať prepravu takejto maloletej osoby.

8. 8. Cestujúci má právo na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky aj cestovnej, nadrozmernej, nadpočetnej batožiny a psa podľa tohto Prepravného poriadku.

8. 9. Je dôležité, aby cestujúci s vopred zakúpeným cestovným lístkom bol na nástupnej zastávke 15 (pätnásť) minút pred plánovaným odchodom spoja. V prípade, že cestujúci zmešká odchod autobusu, nemá nárok na vrátenie peňazí ani pomernej časti. Za odchod autobusu sa považuje plánovaný čas odchodu podľa platného cestovného poriadku.

8. 10. Ak nie je ďalej ustanovené inak, platí, že ak sa doprava neuskutočnila z viny Dopravcu, má cestujúci právo na vrátenie zaplateného cestovného. Ak sa preprava uskutočnila s oneskorením viac ako 120 (stodvadsať) minút, má cestujúci právo na primeranú zľavu z ceny zaplateného cestovného. Výšku zľavy má právo určiť Dopravca po preskúmaní každého prípadu individuálne.

8. 11. Škodu, vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas (meškanie dlhšie ako 120 (stodvadsať) minút z viny Dopravcu), resp. tým, že sa neuskutočnila z viny Dopravcu, je Dopravca povinný nahradiť, najviac však do výšky ceny zaplatenej Dopravcovi za cestovný lístok.

8. 12. Ak nie je ďalej ustanovené inak, platí, že ak sa niektorý spoj zruší alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má prednostné právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, iným spojom tej istej autobusovej linky. Ak to nie je možné v ten istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky a na vrátenie zaplateného cestovného.

8. 13. Cestujúci je povinný dodržiavať ustanovenia tohto Prepravného poriadku a pokyny oprávnených zamestnancov Dopravcu. Cestujúci je povinný riadiť sa pokynmi Dopravcu, zverejnenými vo forme nápisov alebo piktogramov vo/a na vozidle (pokyny k nástupu a výstupu, držaniu sa a pod.).

8. 14. Cestujúci je povinný vykonať úhradu cestovného vhodnou výškou platného platidla.

8. 15. Cestujúci je povinný udržiavať čistotu a poriadok v autobuse aj v priestore autobusovej stanice, zastávky či prístrešku.

8. 16. V autobuse, na autobusovej zastávke a prístrešku platí prísny zákaz fajčiť a požívať návykové látky.

8. 17. V prípade, že cestujúci svojim konaním spôsobí škodu na majetku Dopravcu, je povinný Dopravcovi túto škodu nahradiť v súlade s ust. §420 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka. V prípade spôsobenia škody Dopravcovi, je cestujúci povinný preukázať sa na výzvu oprávneného pracovníka Dopravcu občianskym preukazom a umožniť Dopravcovi zaznamenať si jeho osobné údaje pre účely uplatňovania náhrady škody zo strany Dopravcu.

8. 18. Cestujúci je povinný správať sa tak, aby svojim konaním neohrozoval bezpečnosť ani plynulosť prepravy a bezpečnosť, život a zdravie vodiča a ostatných cestujúcich, nepoškodzoval vozidlo a priestor autobusovej stanice, zastávky, či prístrešku pri čakaní na autobus. Počas prepravy vo vozidle Dopravcu je zakázané:

a) rušiť vodiča a komunikovať s ním pri výkone dopravy,
b) zdržiavať sa na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade z vozidla,
c) vstupovať do priestoru vozidla vyhradeného pre vodiča,
d) pískať, spievať, hlučno sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč),
e) násilne otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,
f) fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich,
g) nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené,
h) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča a na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade z vozidla,
i) prepravovať vo vozidle veci v rozpore s týmto Prepravným poriadkom,
j) nastupovať a vystupovať mimo vyznačené zastávky.

8. 19. Cestujúci je oprávnený nastupovať a vystupovať len tými dverami, ktoré sú určené na nastupovanie alebo vystupovanie. Vo dverách vozidla, ktoré možno použiť na nastupovanie a vystupovanie, vystupujúci majú prednosť. Ak je vozidlo vybavené sedadlom s bezpečnostnými pásmi, cestujúci je povinný ich použiť v súlade s platnými predpismi.

8. 20. Na linke 102806 Bratislava – Wien, 102807 Bratislava, žel.stanica – Schwechat, letisko, 102830 Bratislava – Budapešť sa cestujúci na státie neprepravujú.

9. Práva osobitnej skupiny cestujúcich (cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a zdravotne postihnutých cestujúcich)

9. 1. Osobitné práva pri preprave majú osoby so zdravotným (napr. telesným, sluchovým, zrakovým a/alebo iným postihnutím), držitelia preukazov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (tzv. preukaz ŤZP) a osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré si z povahy alebo závažnosti postihnutia vyžaduje pomoc inej osoby – sprievodcu (tzv. preukaz ŤZP-S) a sprievodcovia osôb so zdravotným postihnutím. Za spôsobilého sprievodcu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje osoba po dovŕšení 15-teho (pätnásteho) roku veku. U osôb so zrakovým postihnutím môže plniť funkciu sprievodcu aj vodiaci pes alebo dieťa po dovŕšení 6-teho (šiesteho) roku veku. Pre osoby s obmedzenou pohybovou schopnosťou je v autobuse vyhradené sedadlo, ktoré je príslušne označené piktogramom. Osoby s telesným postihnutím, spĺňajúce ostatné kritériá uvedené v tomto článku, majú vo vozidle vyhradené sedadlá príslušne označené piktogramom. Tým nie je dotknuté právo prednostného využívania týchto sedadiel osobami s obmedzenou pohyblivosťou, pokiaľ tieto sedadlá nie sú obsadené osobami s ťažkým zdravotným postihnutím. Osoby so zrakovým postihnutím, sprevádzané vodiacim psom, majú vyhradené sedadlá príslušne označené piktogramom. Pri preprave viacerých osôb spĺňajúcich kritéria tohto odseku je vodič oprávnený požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby uvoľnil miesto na sedenie.

9. 2. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby pre cestujúcich s osobitnými právami pri preprave boli v každom vozidle vyhradené a zreteľne označené najmenej dve miesta na sedenie.

9. 3. Cestujúcemu, ktorému vyplývajú osobitné práva pri preprave v zmysle čl. 9 ods. 9.1. a vodič bol o tom ním alebo jeho sprievodcom, resp. iným cestujúcim upovedomený, umožní vodič prednostné bezpečné nastúpenie a vystúpenie.

9. 4. Vodič autobusu nesmie v žiadnom prípade odmietnuť prepraviť cestujúcich s osobitnými právami, okrem prípadov, keď je prekročená maximálna obsaditeľnosť vozidla a nie je možné umiestniť týchto cestujúcich na miestach na to určených.

9. 5. Ak nie je ďalej uvedené inak zdravotne postihnuté osoby, ktoré na pomoc používajú vodiaceho psa, majú právo na prepravu spolu s vodiacim psom, označeným pre tento účel postrojom bielej farby s červeným krížom alebo bezpečnostnými oranžovými pruhmi. Vodiaci pes sa prepravuje bezplatne.

9. 6. Ak nie je ďalej uvedené inak, Dopravca nie je oprávnený odmietnuť vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok alebo nastúpiť osobe z dôvodu akéhokoľvek zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti a nie je oprávnený požadovať za cestovné lístky alebo rezervácie zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou dodatočné príplatky.

9. 7. Dopravca môže odmietnuť vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok, alebo nastúpiť osobe z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti:

a) aby splnil príslušné bezpečnostné požiadavky ustanovené medzinárodným právom, právom Únie alebo vnútroštátnym právom alebo aby splnili zdravotné a bezpečnostné požiadavky ustanovené príslušnými orgánmi,
b) ak konštrukcia vozidla alebo infraštruktúra vrátane vybavenia autobusových zastávok a staníc fyzicky znemožňujú nástup, výstup alebo prepravu zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou bezpečným alebo z hľadiska prevádzky uskutočniteľným spôsobom.

9. 8. Ak Dopravca odmietne vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok alebo nastúpiť osobe z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti na základe dôvodov uvedených v bode 9.7., táto osoba môže požiadať, aby ju sprevádzala iná osoba, ktorú si sama zvolí a ktorá je schopná poskytnúť pomoc, ktorú zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivosťou vyžaduje, aby sa prestali uplatňovať dôvody uvedené v bode 9.7. Takáto sprevádzajúca osoba sa podľa možnosti usadí vedľa zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

9. 9. Ak Dopravca uplatňuje bod 9.7, bezodkladne informuje zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou o dôvodoch jeho uplatnenia a na základe jej žiadosti písomne informuje dotknutú osobu do piatich pracovných dní odo dňa požiadania.

10. Predaj a kontrola cestovných lístkov

10. 1. Cestovný lístok je potvrdením o uzatvorení zmluvy o preprave osôb a o zaplatení cestovného. Cestovný lístok v papierovej a elektronickej podobe obsahuje obchodné meno Dopravcu, jeho identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, druh cestovného lístka, čas jeho platnosti, prevádzkový rozsah a sumu zaplateného cestovného.

10. 2. Dopravca v pravidelnej autobusovej preprave vydáva cestovné lístky. Druhy cestovných lístkov a nárok na zľavu sú špecifikované v časti B – Tarifa tohto Prepravného poriadku.

10.3 Cestovný lístok môže byť zakúpený:

a) v hotovosti u vodiča priamo v autobuse pred samotným vykonaním prepravy. Na linke 102806 Bratislava – Wien, 102807 Bratislava, žel.stanica – Schwechat, letisko a 102830 Bratislava – Budapešť aj prostredníctvom bezkontaktnej platobnej karty.

b) Na pokladniach AS Nivy v Bratislave a vo všetkých zmluvných predajných miestach Dopravcu,

c) elektronicky prostredníctvom webovej stránky Dopravcu,

d) elektronicky prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Predaj lístkov (okrem zakúpenia u vodiča) je možný iba v čase viac ako 5 min. pred plánovaným odchodom spoja, s výnimkou zastávky letisko Schwechat, na ktorej je možný predaj online lístkov v čase viac ako 10 minút pred plánovaným odchodom spoja.Pri predaji cestovných lístkov (okrem zakúpenia u vodiča) poskytuje zákazník na účely efektívneho zabezpečenia prepravy Dopravcom osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa.

Pri predaji cestovných lístkov podľa bodu 10.3 b) je emailová adresa zákazníka spracovávaná v súvislosti s efektívnym zabezpečením prepravy na informovanie klientov pri zmenách, ktoré majú vplyv na uskutočnenie plánovanej cesty. Neuvedenie emailovej adresy má za následok nemožnosť plnenia niektorých zmluvných podmienok prepravy t.j. napríklad včasné informovanie zákazníka o možných zmenách plánovanej prepravy.

10. 4. Ak si cestujúci zakúpi cestovný lístok vopred, je povinný preukázať sa cestovným lístkom a prípadným dokladom o zľave pri nástupe do autobusu bez nutnosti ďalšej výzvy Dopravcu.

10. 5. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu na jednu cestu z nástupnej do výstupnej zastávky.

10. 6. Spiatočný cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu na jednu cestu v smere tam a jednu cestu v smere späť.

10. 7. Travel Pass (ďalej „TP“) je poukaz na zvýhodnený nákup cestovných lístkov. TP  je možné zakúpiť online, prostredníctvom webovej stránky alebo mobilnej aplikácie. Je dostupný len pre registrovaných užívateľov a je neprenosný. V prípade zistenia zneužitia TP na cestovanie iných osôb ako je držiteľ TP má Dopravca právo takýto TP stornovať bez náhrady vzniknutej škody. Každý držiteľ TP musí mať vytvorený vlastný registrovaný účet (meno a priezvisko musí byť totožné s dokladom totožnosti). Prostredníctvom svojho používateľského účtu si môže zakúpiť cestovné lístky na vybraných spojoch. Takéto lístky sú v hodnote 0 (nula)€ (ďalej „nulové lístky“). V opačnom prípade nemá zaručené miesto na daný spoj. TP je možné použiť na uplatnenie predplatenej cesty aj priamo u vodiča. Takýto cestujúci nie je uprednostnený pred inými cestujúcim bez vopred zakúpeného cestovného lístka. Vodič naskenuje TP. V prípade liniek 102806 Bratislava – Wien a 102807 Bratislava, žel.stanica – Schwechat, letisko oznámi cestujúcemu číslo sedadla. Vodič nevydáva registračné lístky s nulovou hodnotou. Odpočítanie cesty sa prejaví v požívateľskom účte.

Cestovné lístky je možné online kúpiť do 5 minút pred plánovaným odchodom spoja. V prípade zakúpenia nulového lístka v rámci konkrétneho TP a nenastúpenia na tento spoj sa lístok považuje za precestovaný a nie je možné ho držiteľovi TP dodatočne pripočítať alebo vrátiť. Storno CL je na zodpovednosti cestujúceho a na dodatočné preukazovanie sa nenastúpenia na spoj sa neprihliada. Zakúpené nulové lístky je možné stornovať podľa platných storno podmienok, a teda do 15 minút pred plánovaným odchodom spoja prostredníctvom používateľského účtu. V takomto prípade sa držiteľovi TP pripočíta voľná jazda späť.TP nie je možné použiť na kúpu spiatočného cestovného lístka.

10. 8. Travel Pass na konkrétny počet jázd zakladá právo cestujúceho na tento počet ciest na trase a v časovom rozpätí uvedenom na tomto TP.

10. 9. Časový Travel Pass na konkrétne obdobie zakladá právo cestujúceho na dané časové obdobie a daný počet ciest.

10. 10. Travel Pass nie je možné stornovať.

10. 11. Jednorazový cestovný lístok, vydaný bez uvedenia mena, je po nastúpení do vozidla neprenosný. Cestujúci nie je oprávnený po nastúpení do autobusu odovzdať tento cestovný lístok inej osobe. Dopravca je oprávnený neuznať platnosť poškodeného cestovného lístka, ak údaje na lístku nie sú dobre čitateľné.

10. 12. Zľavnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platným preukazom na zľavu cestovného. Právo na zľavu cestovného preukazuje cestujúci vodičovi osobitným preukazom. V prípade pochybností o vzniku nároku na zľavu cestovného je Dopravca, alebo oprávnený zamestnanec Dopravcu, oprávnený požadovať od Cestujúceho ďalšie doklady na preukázanie nároku na zľavu. V prípade nepreukázania nároku na zľavu je cestujúci povinný uhradiť základné cestovné v plnej výške.

10. 13. Cestujúci je povinný presvedčiť sa pri preberaní cestovného lístka, či mu bol vydaný podľa jeho požiadaviek najmä či údaje, dátum cesty, trasa a zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na cestovnom lístku. Na neskoršiu reklamáciu Cestujúceho Dopravca neprihliada.

10. 14. Cestujúci je sám zodpovedný za stratu alebo poškodenie cestovného lístka. Dopravca neposkytuje náhradu za stratené alebo poškodené cestovné lístky, ktoré sú nepoužiteľné. Za stratu cestovného lístka počas prepravy sa náhrada neposkytuje, a v tomto prípade sa cestujúci pri kontrole cestovných lístkov považuje za osobu cestujúcu bez platného cestovného lístka.

10. 15. Kontrolu úhrady vopred zakúpeného cestovného lístka má právo vykonávať oprávnený zamestnanec Dopravcu – vodič autobusu, prípadne manažér pri odchode spojov zo zastávky Autobusová stanica Bratislava, alebo iná oprávnená osoba – revízor, ktorý sa preukazuje identifikačným preukazom. Pri kontrole vopred zakúpených lístkov sú používané čítačky QR kódov na overenie platnosti. V prípade, že čítačka QR kódov vyhodnotí lístok ako neplatný, cestujúci je povinný si zakúpiť nový cestovný lístok a následne podať reklamáciu u Dopravcu na vrátenie duplicitnej úhrady.

10. 16. Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávneného pracovníka Dopravcu sa kedykoľvek počas prepravy a pri vystupovaní z autobusu preukázať platným cestovným lístkom a nárokom na zľavu cestovného.

10. 17. Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku oprávneného pracovníka Dopravcu nepreukáže platným cestovným lístkom alebo nepreukáže nárok na zľavu cestovného, je povinný zaplatiť Dopravcovi cestovné a sankčnú úhradu za cestovanie bez platného cestovného lístka. Podmienky úhrady a výška úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka sú určené v časti B) Tarifa, čl. 6 ods. 6.2 a 6.3 tohto Prepravného poriadku.

10. 18. Ak cestujúci nezaplatí požadované cestovné a/alebo sankčnú úhradu oprávnenému zamestnancovi Dopravcu priamo vo vozidle, cestujúci je povinný oprávnenému zamestnancovi Dopravcu oznámiť a preukázať svoje osobné údaje, potrebné na vymáhanie cestovného a úhrady. Dokladom na preukázanie osobných údajov je výlučne občiansky preukaz, pas alebo preukaz povolenia k pobytu cudzinca. Ak sa cestujúci nemôže alebo nechce preukázať svoje osobné údaje, je povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho totožnosti.

10. 19. Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúceho tieto osobné údaje, potrebné na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu, prípadne iného dokladu totožnosti, v prípade neplnoletého cestujúceho aj osobné údaje v danom rozsahu zákonného zástupcu cestujúceho.

11. Preprava batožiny a zvierat

11. 1. Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom (príručná batožina) alebo oddelene (cestovná, nadrozmerná, nadpočetná batožina) v batožinovom priestore autobusu, a to za podmienok stanovených týmto Prepravným poriadkom, Tarifou, prípadne Cestovným poriadkom.

11. 2. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť, a to iba v prípade, ak neohrozuje bezpečnosť, nesťažuje výkon služby vodiča a neobmedzuje nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

11. 3. Cestovná batožina sa prepravuje v zásade oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča, mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

11. 4. Nadrozmerná batožina sa prepravuje len v prípade voľného miesta. Vodič autobusu môže odmietnuť prepravu nadrozmernej batožiny podľa vlastného uváženia.

11. 5. Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo v osobitnom priestore na batožiny a zvieraťa, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre jeho prepravu.

11. 6. Z prepravy sú vylúčené:

a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi, nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,
b) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,
c) veci, ktoré by svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. mohli byť cestujúcim na ťarchu,
d) iné zvieratá ako pes a mačka podľa .

11. 7. Cestovná batožina nesmie obsahovať šperky, artefakty, vzácne kovy, známky, zbierky, hotovosť alebo iné platobné prostriedky (bankové karty, cenné papiere) mobil, notebook, tablet, zbrane, pas a iné doklady, drahé kožušiny či doplnky.

11. 8. Ako batožinu, ktorá sa prepravuje ako cestovná batožina môže prepravovať cestujúci štvorkolieskový detský kočík. Na prepravu sú povolené iba kočíky s dieťaťom; pokiaľ to prevádzkové pomery na trati dovoľujú. Takýto kočík sa prepravuje zadarmo.

11. 9. Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a v podobných obaloch.

11. 10. Cestujúci môže vziať so sebou psa alebo mačku, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak jeho preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozuje ich zdravie a ak je zviera v uzavretej klietke, koši alebo inej vhodnej schránke s nepriepustným dnom. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jedno zviera. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu zvieraťa odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé, zdravotne postihnuté osoby. Podmienky na prepravu zvieraťa sú špecifikované ďalej v tomto Prepravnom poriadku. Iné zvieratá okrem psa a mačky nie je povolené prepravovať. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.

11. 11. Na linke 102806 Bratislava – Wien, 102807 Bratislava, žel.stanica – Schwechat, letisko a 102830 Bratislava – Budapešť môže cestujúci vziať so sebou do vozidla najviac 2 (dve) cestovné batožiny; mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou ešte ďalšie batožiny, takáto batožina je považovaná za nadpočetnú batožinu a je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.

11. 12. Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení prepravy hlásiť sa ihneď o jej vydanie.

11. 13. Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto Prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

11. 14. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného.

11. 15. Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi Dopravcu (dispečing) a zabezpečí, aby bola opustená batožina odovzdaná v oddelení strát a nálezov v sídle Dopravcu oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.

11. 16. Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny prepravovanej spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom, Dopravca zodpovedá v rozsahu ustanovenia § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka.

11. 17. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania cestujúcemu po skončení prepravy. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú Dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, Dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako Dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

11. 18. Vodič vozidla určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. Ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

11. 19. Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je Dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 332 (tristotridsaťdva) EUR za jeden kus batožiny.

12. Dopravné nehody a iné mimoriadne udalosti

12. 1. Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy sú najmä:

a) dopravná nehoda vozidla,
b) požiar vo vozidle,
c) úraz alebo náhle ochorenie, pri ktorom je ohrozený život alebo zdravie cestujúceho, pracovníka Dopravcu alebo iných osôb.

12. 2. Ak cestujúci zistí, že je ohrozená bezpečnosť, život a zdravie cestujúcich, je povinný na túto skutočnosť upozorniť vodiča.

12. 3. Pri mimoriadnej udalosti je vodič povinný zastaviť vozidlo a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť dopravy na mieste mimoriadnej udalosti.

12. 4. Vodič je povinný nahlásiť mimoriadnu udalosť bezodkladne Dopravcovi podľa interných predpisov a poskytnúť nevyhnutnú pomoc cestujúcim, postarať sa o ich bezpečnosť, v prípade potreby zabezpečiť príjazd záchrannej zdravotnej služby a zotrvať na mieste do príchodu dopravného dispečera alebo iného oprávneného zástupcu Dopravcu.

12. 5. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k úrazu, zraneniu, poškodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb, k škode na vozidle alebo vybavení vozidla, resp. na inom majetku Dopravcu alebo Cestujúcich, je dotknutá osoba povinná poskytnúť Dopravcovi všetky údaje potrebné na riadne prešetrenie mimoriadnej udalosti.

12. 6. Poškodený cestujúci je povinný o vzniku a odhadovanej výške škody bezodkladne informovať vodiča autobusu a oznámiť mu údaje potrebné na prešetrenie vzniku škody, vrátane rozsahu škody a identifikačných údajov cestujúceho.

12. 7. Dopravca zabezpečí náhradnú dopravu do cieľovej zastávky iným vozidlom bezodplatne.

12. 8. Cestujúci, ktorí utrpeli v dôsledku osobitnej povahy dopravy zranenie, majú nárok na náhradu spôsobenej škody na zdraví v súlade s ust. § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka a zák. č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „zák. č. 437/2004“).

12. 9. Pozostalí po zomrelých cestujúcich, ktorých smrť bola spôsobená osobitnou povahou prevádzky dopravy, majú v súlade s príslušnými aplikovateľnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka právo na náhradu ujmy v prípade smrti, vrátane náhrady primeraných výdavkov na pohreb.

12. 10. Cestujúci, ktorým v dôsledku osobitnej povahy dopravy vznikla škoda na prepravovanej príručnej batožine, majú nárok na jej náhradu v súlade s ust. § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ak cestujúcim vznikla škoda na prepravovanej cestovnej batožine, majú nárok na náhradu škody podľa bodov 11.19 tohto Prepravného poriadku.

12. 11. Výška náhrady škody sa vypočíta v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zák. č. 437/2004.

12. 12. V prípade nehody v dôsledku prevádzky autobusu Dopravca zabezpečí primeranú a náležitú pomoc v súvislosti s okamžitými praktickými potrebami cestujúcich po nehode.

13. Uplatňovanie práv, reklamačný poriadok

13. 1. Cestujúci uplatňuje u Dopravcu práva a nároky vyplývajúce z tohto Prepravného poriadku bez zbytočného odkladu; ak sa práva neuplatnili najneskôr do 3 (troch) mesiacov odo dňa, kedy mal uplatňovaný nárok vzniknúť, zaniknú. To neplatí v prípade nárokov na náhradu škody na batožine cestujúcich, ktoré môže cestujúci uplatniť u Dopravcu najneskôr do 6 (šiestich) mesiacov od vzniku škody a v prípade nárokov na náhradu škody na zdraví, ktoré môže cestujúci uplatniť priamo na súde v premlčacej dobe podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Reklamáciu, sťažnosť môže cestujúci podať osobne u Dopravcu, poštou na adresu Dopravcu alebo e-mailom na: staznosti@slovaklines.sk alebo info@slovaklines.sk.

13. 2. Cestujúci je povinný uplatniť svoje práva a nároky písomnou reklamáciou, v ktorej presne a jasne vymedzí, ktoré jeho práva boli akým spôsobom dotknuté a akú kompenzáciu požaduje a zároveň vznik svojich nárokov primerane odôvodní. Cestujúci je oprávnený doručiť Dopravcovi reklamáciu, sťažnosť poštou na adresu jeho sídla alebo osobne vo výdajniach cestovných lístkov Dopravcu a v jeho informačných centrách. Cestujúci je povinný priložiť k reklamácii aj originál cestovného lístka, v prípade, ak zasiela reklamáciu e-mailom, je potrebné dodatočne tento doručiť. Bez doručenia originálu cestovného lístka nie je možné vykonať vrátenie cestovného, ak je predmetom reklamácie. Ak sa reklamácia týka služieb vodiča vozidla pri vykonávaní prepravy, je cestujúci oprávnený podať reklamáciu aj priamo u dotknutého vodiča na tlačive Zákaznícky list, ktorý sa nachádza u vodiča. Ak si cestujúci zakúpil cestovný lístok prostredníctvom sprostredkovateľa, je oprávnený podať reklamáciu aj v mieste sídla sprostredkovateľa, u ktorého si cestovný lístok zakúpil.

13. 3. Ak cestujúci podáva reklamáciu, sťažnosť ústnou formou, spíše oprávnený zamestnanec Dopravcu o podaní reklamácie zápisnicu, ktorú je reklamujúci cestujúci povinný podpísať.

13. 4. Ak reklamácia, sťažnosť nemá náležitosti uvedené v bode 13.2, Dopravca vyzve reklamujúceho cestujúceho na jej doplnenie v lehote nie kratšej ako 7 (sedem) pracovných dní. Ak reklamujúci cestujúci v určenej lehote reklamáciu doplní, platí, že bola podaná včas. Ak cestujúci reklamáciu, sťažnosť v určenej lehote nedoplní a z podanej reklamácie, sťažnosti nevyplýva dôvod na uznanie nárokov reklamujúceho, Dopravca reklamáciu, sťažnosť odmietne, prípadne odloží o čom informuje cestujúceho.

13. 5. Dopravca je povinný najneskôr do 1 (jedného) mesiaca od prijatia reklamácie, sťažnosti informovať reklamujúceho cestujúceho o tom, či je reklamácia, sťažnosť opodstatnená, odmietnutá alebo sa stále vybavuje. Oznámenie o konečnom vybavení reklamácie, sťažnosti musí Dopravca doručiť reklamujúcemu cestujúcemu najneskôr do 3 (troch) mesiacov od prijatia reklamácie.

14. WiFi

14. 1. Internetová sieť poskytovaná cez WiFi v autobusoch Dopravcu je verejná a nezahŕňa dodatočné zabezpečenie, týkajúce sa prenosu dát (šifrovanie dát). Dopravca negarantuje objem prenesených dát, a ani rýchlosť prenášaných dát.

14. 2. Používateľ WiFi siete je plne informovaný o tom, že dôvernosť a úplnosť prenášaných informácií nie je nijako zabezpečená a chránená. Cestujúci musí zabezpečiť dôvernosť a bezpečnosť prenášaných dát vlastnými prostriedkami (napríklad použitím šifrovania, použitím zabezpečených komunikačných protokolov ako sú napríklad https, imaps, ssh a pod.). Dopravca nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie dát prenesených vo WiFi sieti.

15. Osobitné ustanovenia

15. 1. Cestujúci je povinný si overiť, aké typy osobných dokladov si vyžaduje vstup do cieľovej krajiny (občiansky preukaz, identifikačná karta, cestovný pas, vstupné víza,…). Povinnosť mať platný vlastný cestovný doklad (cestovný pas) sa vzťahuje aj na dieťa už od jeho narodenia a aj na zviera. Cestujúci je povinný predložiť tieto doklady ku kontrole pri nástupe do vozidla a aj na vyzvanie vodiča alebo inej oprávnenej osoby Dopravcu. Dopravca je oprávnený odmietnuť prepravu cestujúceho bez cestovného dokladu. V tomto prípade nevzniká cestujúcemu nárok na vrátenie cestovného.

15. 2. Každý cestujúci je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových a colných predpisov. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša cestujúci.

15. 3. V prípade, že colné alebo policajné orgány nedovolia cestujúcemu pokračovať v ceste, nemá cestujúci nárok na vrátenie cestovného alebo jeho pomernej časti prípadne na inú náhradu.

16. Ochrana osobných údajov

16. 1. K spracúvaniu osobných údajov pristupuje Dopravca len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.

16.2. Dopravca rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sám alebo inými stranami.

16.3. Dopravca považuje za dôležité, aby každý, koho osobné údaje spracováva chápal, aké osobné údaje spracováva, prečo to robí a aké sú práva dotknutých osôb.  Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich právach, ktoré máte v súvislosti s ich spracovaním nájdete na webovom sídle Dopravcu v sekcii Ochrana osobných údajov alebo tu: https://www.slovaklines.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

 

Časť B
Tarifa

1. Základné ustanovenia

1. 1. Táto tarifa upravuje najmä sadzby základného cestovného Dopravcu, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín, zvierat, ako aj podmienky Dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (ďalej len „tarifné podmienky“).

1. 2. Tarifa platí na linky 102806 Bratislava – Wien, 102807 Bratislava, žel.stanica – Schwechat, letisko a 102830 Bratislava – Budapešť, ktoré zabezpečuje Dopravca.

2. Tarifné a prepravné podmienky

2. 1. Cestovné je cena za prepravu cestujúceho stanovená Dopravcom v závislosti od tarifnej vzdialenosti, typu zľavy a charakteru prepravy (preprava osôb). Cestovné je stanovené na základe zastávkového cenníka, u ktorého sú ceny stanovené priamo medzi jednotlivými zastávkami nezávisle od odjazdených kilometrov.

2. 2. Na linke 102806 Bratislava – Wien, 102807 Bratislava, žel.stanica – Schwechat, letisko a 102830 Bratislava – Budapešť platí cenník cestovného, dovozného a doplnkových produktov a služieb vyhlásený Dopravcom.

2. 3. Dopravca má právo vykonávať zmeny v prevádzke a cenách za prepravu počas platnosti tohto druhu prepravy. Dopravca má právo stanoviť rôzne druhy cestovných lístkov so zľavou, poskytnutou cestujúcemu z dôvodu opakovaných ciest.

2. 4. Sadzby cestovného sú:

a) základné cestovné,
b) zľavnené cestovné,
c) dovozné.

2. 5. Základné cestovné je cena za prepravu cestujúcich, ktorí si neuplatňujú nárok na zľavnené cestovné.

2. 6. Na linke 102806, 102807 a 102830 je cena cestovného stanovená:

a) základné cestovné pre cestujúcich od dovŕšenia 16 (šestnásť) rokov veku,
b) zľava pre detí od 0 (nula) rokov veku do dovŕšenia 16 (šestnásť) rokov veku na jednotlivú cestu.

2. 7. Na linke 102806, 102807 a 102830 sa uplatňuje dovozné za prepravu:

a) zvieraťa, s výnimkou vodiaceho psa, ktorý sa prepravuje zdarma,
b) nadrozmernej batožiny, ktorá je definovaná v časti B, článok 2, odsek 2.28.,
c) nadpočetnej batožiny, ktorá je definovaná v časti B, článok 2, odsek 2.29.

2. 8. Nárok na zľavu podľa veku v zmysle bodu 2.6 cestujúci preukazuje občianskym preukazom alebo pasom. Nárok na zľavu podľa veku v zmysle bodu 2.7 písm. b) cestujúci preukazuje občianskym preukazom a písm. c) cestujúci  preukazuje študentským preukazom. Zľavnené cestovné podľa bodu 2.6 a 2.7 sa vzťahuje na všetkých cestujúcich (nie je obmedzené na občanov so štátnou príslušnosťou SR).

2. 9. Sadzby základného cestovného, zľavneného cestovného, dovozného, doplnkových produktov a služieb sú stanovené v cenníku príslušnej linky, ktorý je zverejnený na webovej stránke Dopravcu www.slovaklines.sk. Dopravca môže upraviť cenník cestovného (typy zliav a ich sadzby, zvýhodnenie pri kúpe cez internet alebo mobilnú aplikáciu, poskytovať PROMO ceny, akciový lístok, skupinový, zľavy na vybrané dni odchodov spojov, sezónne prirážky alebo sezónne zľavy a pod.) Dopravca môže stanoviť rozdielnu cenu cestovného pri priamom nákupe lístka u vodiča v čase nástupu na prepravu. Informáciu cestujúci môže získať na všetkých predajných miestach Dopravcu a telefonicky v Kontaktnom centre Dopravcu na tel. čísle +4212 55422734 denne alebo na e-mail: info@slovaklines.sk.

2. 10. Dopravca poskytuje na linkách 102806 a 102807 doplnkový produkt Zmeškaný bus. Jeho zakúpením Dopravca garantuje vrátenie ceny za nevyužitý cestovný lístok vrátane zakúpených doplnkových produktov (nevzťahuje sa na doplnkový produkt Zmeškaný bus). Ak cestujúci z akéhokoľvek dôvodu zmešká svoj spoj, na ktorý má zakúpený cestovný lístok, Dopravca mu po zaslaní žiadosti na uplatnenie plnenia produktu vráti cenu cestovného lístka vrátane zakúpených doplnkov (nevzťahuje sa na doplnkový produkt Zmeškaný bus), a to rovnakým spôsobom, akým zaň zaplatil do 3 pracovných dní od posúdenia žiadosti, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia. V prípade kombinovanej platby (napr. voucher + karta) bude nárokovateľná suma vrátená vo forme vouchera.
Doplnkový produkt Zmeškaný bus platí na jedného cestujúceho na konkrétny spoj, tzn. jeden jednosmerný cestovný lístok. V prípade zakúpenia viacerých cestovných lístkov je cestujúci povinný správne zvoliť počet produktov Zmeškaný bus pre každého cestujúceho. V prípade nákupu spiatočnej cesty je cestujúci povinný správne zvoliť smer, pre ktorý požaduje doplnkový produkt zakúpiť a pre prípadný chybný nákup sa dodatočne neprihliada. Ak sa v nákupnom košíku nachádza aj produkt Parkovanie, Dopravca overuje v systéme, či bol tento produkt využitý. Pokiaľ cestujúci využil Parkovanie, stráca nárok na vrátenie peňazí.
Cena doplnkového produktu Zmeškaný bus je 2 € na jednu jednosmernú cestu, pre jedného cestujúceho.
Cestujúci je povinný sa dostaviť na nástupnú zastávku včas, Dopravca odporúča najneskôr 15 minút pred plánovaným odchodom spoja. Za plánovaný odchod sa považuje odchod podľa platného cestovného poriadku. Po odchode spoja doplnkový produkt Zmeškaný bus negarantuje voľné miesto v nasledujúcich spojoch a je potrebné si zakúpiť nový cestovný lístok.
V prípade, že sú splnené vyššie uvedené podmienky na uplatnenie doplnkového produktu Zmeškaný bus (lístok nie je evidovaný ako precestovaný), cestujúci je povinný do 30 kalendárnych dní odo dňa nevyužitia cestovného lístka zaslať spoločnosti Slovak Lines žiadosť o vrátenie sumy za nepoužitý cestovný lístok (vrátane doplnkových produktov, podľa vyššie uvedených podmienok), a to buď:
a) v elektronickej forme na e-mail info@slovaklines.sk
b) v písomnej forme na adresu Dopravcu Slovak Lines Express a.s., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava.
V žiadosti cestujúci uvedie číslo cestovného lístka alebo nákupu.
Po uplynutí lehoty 30 kalendárnych dní odo dňa nevyužitia cestovného lístka nárok na uplatnenie doplnkového produktu Zmeškaný bus zaniká.
Produkt nie je možné uplatniť pred plánovaným odchodom spoja. V prípade storna cestovného lístka viac ako 15 minút pred plánovaným odchodom spoja je suma za cestovný lístok, vrátane všetkých doplnkových produktov (aj Zmeškaný bus), vrátená vo forme vouchera podľa platných prepravných podmienok.

2. 11. Dopravca poskytuje na linkách 102806 a 102807 doplnkový produkt Parkovanie. Tento doplnkový produkt oprávňuje cestujúceho zaparkovať svoje osobné motorové vozidlo (nevzťahuje sa na vozidlá s pohonom CNG a LPG) na parkovisku obchodného centra Nivy na 2.podzemnom podlaží. S produktom Parkovanie je možný 1 vjazd a 1 výjazd, opakované preparkovanie nie je možné. Parkovanie je možné zakúpiť len spolu s cestovným lístkom online na webe slovaklines.sk alebo v mobilnej aplikácii SlovakLines. Parkovanie je viazané na takto zakúpený cestovný lístok a platí 24h od plánovaného odchodu autobusu (+ dve hodiny predtým). Zaparkovať je potrebné vždy do času odchodu Vášho spoja. Po tomto čase sa rezervácia zruší a parkovanie nebude možné využiť. Parkovanie je možné objednať si aj na dlhšie obdobie, maximálne na 21 dní (každý ks Parkovania = násobok 24h). Parkovanie nie je možné dodatočne predĺžiť. Cena Parkovania je 5€ za 24h. Po uplynutí zaplateného času a v prípade nedodržania času odchodu je cestujúci povinný zaplatiť OC Nivy dodatočné parkovné podľa ich aktuálneho cenníka, ktorý je zverejnený na webovej stránke nivy.com. Úhrada prebieha v parkovacom automate alebo platobnou kartou pri výjazdovej rampe. Automobil zaparkovaný v OC Nivy s produktom Parkovanie od Slovak Lines stráca nárok na parkovanie zdarma od OC Nivy ( 3 hodiny cez týždeň alebo 5 hodín cez víkend) a po uplynutí zaplateného času Slovak Lines sa automaticky spoplatňuje aktuálnym cenníkom OC Nivy od prvej platiacej hodiny. Storno Parkovania je možné len spolu s cestovným lístkom, na základe aktuálnych storno podmienok. V prípade zneužitia produktu Parkovanie je cestujúci povinný zaplatiť Dopravcovi pokutu vo výške 10-násobku objednaného Parkovania. Za zneužitie sa považuje nevyužitie autobusových služieb Slovak Lines a neprecestovanie cestovného lístka.

2. 12. Dopravca poskytuje na linkách 102806 a 102807 s cieľovou zastávkou letisko Schwechat doplnkový produkt Garancia odletu. Ak cestujúci zmešká svoj let vinou dopravcu Slovak Lines, v prípadoch ako je nevykonanie spoja  z prevádzkových dôvodov, resp. časti spoja, meškanie spoja z titulu poruchy vozidla, Slovak Lines garantuje úhradu nákladov za autobusový cestovný lístok a prvú prepadnutú letenku cestujúceho (na základe potvrdenie leteckej spoločnosti), ktorej počiatočný bod cesty začína na letisku Schwechat, Viedeň do maximálnej výšky 1 500€ bez DPH, a to za podmienok dodržania minimálnej časovej rezervy medzi plánovaným príchodom spoja Dopravcu do cieľovej destinácie a časom otvorenia odletovej brány:

a) lety do krajín Schengenského priestoru – požadovaná minimálna časová rezerva 2,5 hodiny

b) lety mimo Schengenský priestor – požadovaná minimálna časová rezerva 3,5 hodiny.

Cestujúci je povinný sa dostaviť s vopred zakúpeným cestovným lístkom na nástupnú zastávku najneskôr 15 (pätnásť) minút pred plánovaným odchodom spoja.

V prípade zrušenia linky alebo spoja Dopravcu Slovak Lines, Slovak Lines o tejto skutočnosti kontaktuje cestujúceho v dostatočnom časovom predstihu (najneskôr 2 (dva) dni pred plánovaným odchodom) s možnosťou zmeny cestovného lístka na alternatívny spoj alebo vrátenia cestovného aj s poplatkom za Garanciu. V tomto prípade nevzniká nárok na uplatnenie Garancie cestujúcim.

Slovak Lines negarantuje úhradu nákladov z viny vyššej moci – uzavretie hraníc, plošný zákaz prepravy osôb za hranice štátu, zlé poveternostné podmienky, zemetrasenie, a pod., taktiež ak cestujúci nie je podľa Prepravného poriadku podľa časti A, bodu 7.3 spôsobilý na prepravu alebo prepravu na trase autobusovej linky dočasne znemožňuje aktuálny stav vozovky a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

V prípade vypravenia náhradného vozidla Slovak Lines za účelom včasnej prepravy klientov so zakúpeným produktom Garancia je cestujúci povinný túto prepravu využiť, v opačnom prípade, ak klient zmešká let, zaniká klientovi nárok na uplatnenie Garancie.

V prípade, že sú splnené podmienky na uplatnenie Garancie, cestujúci je povinný do 30 dní odo dňa zmeškania letu zaslať Slovak Lines potvrdenie od leteckej spoločnosti o zmeškanom odlete, aj so špecifikáciou výšky čiastky vynaloženej na zakúpenie tejto letenky (cena letenky + letiskové poplatky) plnomocenstvo a cestovný lístok Slovak Lines, a to buď:

a) v písomnej forme na adresu Slovak Lines Express a.s., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava. V potvrdení musí byť uvedená kontaktná osoba a podpis leteckej spoločnosti.

b) v elektronickej forme na e-mail staznosti@slovaklines.sk. V potvrdení musí byť uvedená kontaktná osoba a podpis leteckej spoločnosti.

Po uplynutí vyššie uvedenej lehoty 30 dní nárok na uplatnenie Garancie zaniká.

Garancia odletu platí na jedného cestujúceho na konkrétny spoj (tzn.1 cestovný lístok) a viaže sa k cestovnému lístku, ku ktorému bola zakúpená.

2. 13. Základné cestovné lístky a zľavnené cestovné lístky sú jednosmerné a spiatočné. Jednosmerný cestovný lístok je vystavený na dátum a čas odchodu príslušného spoja. Spiatočný cestovný lístok je vystavený na dátum a čas pre cestu tam a späť.

2. 14. Zakúpenie cestovného lístka na linky 102806 Bratislava – Wien102807 Bratislava, žel.stanica – Schwechat, letisko a 102830 Bratislava – Budapešť  je možné vykonať:

a) v pokladni na Autobusovej stanici v Bratislave,

b) v predajných miestach Dopravcu a zmluvných partnerov,

c) prostredníctvom internetu na základe internetovej objednávky cestujúceho na www.slovaklines.sk,

d) prostredníctvom mobilnej aplikácie,

e) u vodiča autobusu.

2. 15. Dopravca predáva prostredníctvom svojho rezervačného systému aj linky iných dopravcov (mimo liniek 102806, 102806 a 102830). Pre tieto platí, že cestujúci si musí vytlačiť všetky časti cestovného lístka a zakúpeným cestovným lístkom sa preukázať u vodiča v čase nástupu na prepravu. Časť cestovného lístka, (na ktorom je napísané: Neplatí ako cestovný lístok) musí cestujúci mať pri seba počas celej prepravy. Pokiaľ si cestujúci vopred zakúpil cestovný lístok so zľavou, je povinný pri nástupe do vozidla sa preukázať vodičovi dokladom oprávňujúcim na poskytnutie zľavy.

2. 16. Cestujúci na linkách iných dopravcov zakúpením cestovného lístka súhlasí s Prepravným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami daného dopravcu.

2. 17. Na linke 102806 Bratislava – Wien, 102807 Bratislava, žel.stanica – Schwechat, letisko a 102830 Bratislava – Budapešť sa cestujúci môže preukázať v čase nástupu na prepravu:

a) cestovným lístkom uloženom v elektronickom zariadení (mobil, tablet, počítač….),
b) vytlačeným cestovným lístkom,
c) platným QR kódom,

Ak sa cestujúci nevie preukázať u vodiča vopred zakúpeným cestovným lístkom v akejkoľvek vyššie uvedenej forme, je povinný si zakúpiť nový cestovný lístok u vodiča a následne môže podať reklamáciu v sídle Dopravcu. Pokiaľ si cestujúci vopred zakúpil cestovný lístok so zľavou, je povinný pri nástupe do vozidla sa preukázať vodičovi dokladom oprávňujúcim na poskytnutie zľavy.

2. 18. Pri nákupe produktov Slovak Lines Expres, a.s. na predajných miestach dopravcu Slovak Lines je účtovaný manipulačný poplatok 1,50€ s DPH na celý nákup. V prípade storna takého lístka je manipulačný poplatok nenavrátiteľný.

2. 19. Na linke 102806 Bratislava – Wien, 102807 Bratislava, žel.stanica – Schwechat, letisko a 102830 Bratislava – Budapešť je vnútroštátna preprava v rámci Slovenska, Rakúska aj Maďarska vylúčená.

2. 20. Sprostredkovatelia predaja cestovných lístkov zodpovedajú iba za správnosť predaja a vystavovania cestovných lístkov. Za problémy vzniknuté pri vykonávaní príslušného spoja, na ktorý má cestujúci zakúpený cestovný lístok, zodpovedá príslušný Dopravca.

2. 21. Dopravca môže ponúkať aj iné zľavy uvedené v tomto Prepravnom poriadku, o týchto zľavách informuje na svojej webovej stránke.

2. 22. Autobusy sú vybavené bezpečnostnými pásmi, cestujúci je povinný ich používať, z dôvodu zabezpečenia bezpečnej prepravy.

2. 23. Okrem základného cestovného a zľavneného cestovného sa na linkách dopravcu môžu používať akciové lístky, Travel Pass, alebo iné zvýhodnené produkty. Podmienky pre využitie takýchto lístkov sú uvedené priamo v nákupnom procese ako aj na cestovnom lístku.

2. 24. Cestovný lístok je platný na konkrétny dátum, čas a zastávky uvedené na tomto lístku.

2. 25. Príručná batožina do maximálnych rozmerov 20cm x 30cm x 50cm sa prepravuje bezplatne, spoločne s cestujúcim. Cestujúci je povinný si umiestniť batožinu tak, aby neprekážala pri vstupe/výstupe a v uličke autobusu. Za bezpečné uloženie batožiny zodpovedá cestujúci.

2. 26. Na linke 102806 Bratislava – Viedeň, 102807 Bratislava, žel.stanica – Schwechat, letisko a 102830 Bratislava – Budapešť je dovolené prepravovať bezplatne maximálne 2 (dva) ks cestovnej batožiny (kufor, taška, ruksak). Rozmer 1 (jeden) ks batožiny nesmie byť väčší ako 30cm x 60cm x 80cm. Celková hmotnosť prepravovanej batožiny nesmie prekročiť 40 (štyridsať) kg. Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho v batožinovom priestore alebo v priestore autobusu pod dohľadom cestujúceho.

2. 27. Za nadrozmernú batožinu sa považuje cestovná batožina nad rozmer 30cm x 60cm x 80cm a/alebo hmotnosť nad 25 (dvadsaťpäť) kg. Nadrozmerná batožina sa prepravuje len za podmienky, že je voľné miesto v batožinovom priestore a táto batožina je riadne zabalená a upevnená. Za takúto batožinu sa považujú lyže, snowboard (prepravujú sa len za podmienky, že sú pevne spojené alebo zabalené v špeciálnom obale), surf, kočík, kolobežka, hudobné nástroje (prepravujú sa výlučne v tvrdom obale kvôli zamedzeniu poškodenia) a ďalšia nadrozmerná batožina. Kočík sa prepravuje poskladaný, výlučne s cestujúcim a prepravuje sa zdarma. Jedna osoba môže do vozidla zobrať len 1 (jeden) kus nadrozmernej batožiny. V autobuse sa prepravuje najviac 1 (jedna) nadrozmerná batožina, prípadne podľa uváženia vodiča a miesta v batožinovom priestore. Nadrozmerná batožina je spoplatnená podľa tarify dovozné (ktorá je definovaná v tomto Prepravnom poriadku, v časti B, článok 2, odsek 2.7. ) uvedenej v platnom cenníku.

2. 28. Za nadpočetnú batožinu sa považuje ďalšia batožina nad povolený počet (1 (jeden) ks príručnej batožiny podľa ods. 2.23. a 2 (dva) ks cestovnej batožiny podľa ods. 2.24.) Nadpočetná batožina je spoplatnená podľa tarify dovozné (ktorá je definovaná v tomto Prepravnom poriadku, v časti B, článok 2, odsek 2.7. ) uvedenej v platnom cenníku.

2. 29. Nie je povolené prepravovať akúkoľvek batožinu bez cestujúceho.

2. 30. Batožina sa vydáva z batožinového priestoru na všetkých zastávkach, okrem zastávky Bratislava – Einsteinova. Na uvedenej zastávke vodič batožinu vydáva len v tom prípade, ak cestujúci už na nástupnej zastávke pri nakladaní batožiny do batožinového priestoru upozornil vodiča na výstup na zastávke Bratislava – Einsteinova. Vodič si túto batožinu z bezpečnostných dôvodov naloží na pravú stranu autobusu, aby batožinu rýchlo, bezpečne a bez komplikácií vyložil. V opačnom prípade nie je možné batožinu na zastávke Bratislava – Einsteinova vyložiť a cestujúci musí pokračovať v ceste na ďalšiu zastávku.

3. Preprava zvierat

3. 1. Na linkách 102806, 102807  a 102830 je povolené prepravovať len psa a mačku, ktorých veľkosť a spôsob prepravy sú uvedené v tomto článku.

3.2. Zviera sa prepravuje za podmienky, že je umiestnené vo vhodnej schránke (napr. klietka, špeciálny obal, špeciálna taška a pod.) s nepriepustným dnom. Maximálny povolený rozmer schránky je 30x60x80 cm, maximálna povolená váha zvieraťa je 10 (desať) kg. Toto obmedzenie neplatí pre vodiaceho psa.

3. 3. Zviera s náhubkom, na vôdzke, bez prepravnej schránky sa neprepravuje.

3. 4. Cestujúci je povinný preukázať pri nástupe do vozidla všetky potrebné doklady na prepravu zvieraťa do zahraničia. V prípade nesprávnych alebo chýbajúcich dokladov na prepravu zvieraťa je Dopravca oprávnený odmietnuť prepravu, za prípadnú škodu zodpovedá cestujúci.

3. 5. V prípade poškodenia alebo znečistenia vozidla zapríčineného zvieraťom je sprevádzajúca osoba povinná poskytnúť osobné údaje potrebné na vymáhanie vzniknutej škody.

3. 6. Preprava zvieraťa je spoplatnená podľa tarify dovozné (ktorá je definovaná v tomto Prepravnom poriadku, v časti B, článok 2, odsek 2.7. ) uvedenej v platnom cenníku.

3. 7. V prípade, že vodič autobusu zváži, že preprava zvieraťa môže ohroziť bezpečnosť prevádzky, obmedziť, znečisť alebo poškodiť cestujúcich alebo vozidlo, má vodič právo vylúčiť psa z prepravy.

4. Bezplatná preprava vodiacich psov

4. 1. Ak zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S sprevádza vodiaci pes, tento sa prepravuje bezplatne.

4. 2. Zdravotne postihnuté osoby, ktoré na pomoc používajú vodiaceho psa majú právo na prepravu spolu s vodiacim psom, označeným pre tento účel postrojom bielej farby s červeným krížom alebo bezpečnostnými oranžovými pruhmi.

4. 3. Vodiaci pes sa prepravuje za podmienky, že je držaný na krátkom vodítku. Sprevádzajúca osoba (osoba s preukazom ZŤP alebo cvičiteľ) je zodpovedná za vodiaceho psa a je povinná zabezpečiť, aby pes neohrozil cestujúcich, neznečistil a nepoškodil vozidlo.

4. 4. Držitelia preukazu ŤZP-S preukazujú nárok na prepravu vodiaceho psa originálom preukazu ŤZP-S, ktorý je platný len spolu s občianskym preukazom.

4. 5. Cestujúci musí mať so sebou príslušné doklady a potvrdenia potrebné k preprave psa do zahraničia. V prípade nesprávnych dokladov na prepravu psa, za prípadnú škodu zodpovedá cestujúci.

5. Vrátenie cestovného, zmena dátumu odchodu spoja

5. 1. Storno podmienky, v prípade záujmu vrátenia jednosmerného cestovného lístka, sú nasledovné:

a) viac ako 15 minút pred odchodom spoja z východzej zastávky je storno cestovného lístka bez storno poplatku,
b) menej ako 15 minút pred odchodom spoja z východzej zastávky je možné storno cestovného lístka so 100% storno poplatkom.

5. 2. Storno cestovného lístka podľa bodu 5.1. je možné:

a) vrátením cestovného lístka v predajnom mieste, kde bol lístok zakúpený,
b) na webovej stránke www.slovaklines.sk,
c) v mobilnej aplikácii,
5. 3. Travel pass nie je možné stornovať.

5. 4. V prípade splnenia storno podmienok je cestujúcemu vystavený voucher (kupón) s vrátenou hodnotou za neprecestovaný lístok. Voucher je možné využiť pri kúpe nového lístka a použiť ho ako platobnú metódu. Voucher bude zaslaný na emailovú adresu cestujúceho. Platnosť vouchera je 180 (stoosemdesiat) dní od jeho vydania. Voucher nie je možné meniť za finančné prostriedky.

5. 5. V prípade nedodržania prepravných podmienok zo strany Dopravcu (zrušenie linky, resp. spoja z prevádzkových dôvodov, nevykonanie spoja, resp. jeho časti, meškanie spoja z titulu poruchy vozidla viac ako 120 (stodvadsať) minút a pod.) sa zaplatené cestovné alebo jeho časť vráti bez odpočítania storno poplatku, na základe písomnej žiadosti cestujúceho s doložením originálu cestovného lístka. O výške vrátenia cestovného rozhodne Dopravca, ktorý prepravu vykonal po preskúmaní skutočností, najviac však do výšky zaplateného cestovného. Cestujúci je oprávnený podať žiadosť o vrátenie cestovného najneskôr do 3 (troch) mesiacov od dátumu nástupu na prepravu.

5. 6. V prípade nedodržania prepravných podmienok zo strany Dopravcu vráti Dopravca cestovné alebo jeho pomernú časť Cestujúcemu v hotovosti na Autobusovej stanici v Bratislave alebo pripísaním peňažných prostriedkov na číslo účtu Cestujúceho.

5. 7. V prípade straty cestovného lístka je cestujúci povinný si zakúpiť nový cestovný lístok bez náhrady.

5. 8. Ochorenie cestujúceho nie je dôvodom pre nárok na vrátenie cestovného.

5. 9. Nie je možné vrátiť cestovné v prípadoch, ak bol cestujúci vylúčený z prepravy, resp. zadržaný colnou alebo pasovou kontrolou počas cesty.

5. 10. Použiť cestovný lístok na cestovanie neskorším spojom nie je možné.

 

6. Sankčné úhrady

6. 1. Kontrolu cestovných lístkov je oprávnený vykonať vodič, iný člen osádky autobusu, alebo revízor, ktorý sa preukáže cestujúcim kontrolným preukazom (ďalej len „oprávnená osoba“).

6. 2. Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby kedykoľvek počas prepravy alebo v okamihu vystúpenia z vozidla predložiť na nahliadnutie cestovný lístok, prípadne doklad preukazujúci nárok na zľavu cestovného.

6. 3. Cestujúci, ktorý sa pri kontrole cestovných lístkov v autobuse alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke nepreukáže vodičovi, inému členovi osádky autobusu alebo revízorovi na jeho výzvu platným cestovným lístkom, je povinný na mieste zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 75 (sedemdesiatpäť) EUR plus cestovné z východzej zastávky spoja do cieľovej zastávky cestujúceho.

6. 4. Ak sa cestujúci pri kontrole preukáže zľavneným cestovným lístkom a nárok na zľavu nevie dokladovať požadovaným študentským preukazom, zaplatí cestujúci sankčnú úhradu 75 (sedemdesiatpäť) EUR.

6. 5. Ak sa cestujúci pri kontrole preukáže cestovným lístkom zakúpeným na časť úseku a tento už v mieste kontroly nie je platný (ide o cestovný lístok zakúpený na kratší úsek ako cestujúci v čase kontroly precestoval), zaplatí cestujúci sankčnú úhradu 75 (sedemdesiatpäť) EUR a cestovné vo výške doplatku za trasu precestovanú nad rámec pôvodne zakúpeného cestovného lístka.

6. 6. Na dodatočné preukazovanie sa cestovným lístkom alebo požadovaným preukazom sa neprihliada.

6. 7. Cestujúci, ktorý odoprie alebo nemôže zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu podľa ods. 6.3, 6.4 a 6.5 tohto článku, je povinný poskytnúť oprávnenej osobe svoje identifikačné údaje na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Ak ide o maloletého (vek do 15 (pätnásť) rokov) zisťujú sa identifikačné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi. Zároveň stráca právo na prepravu a môže sa z prepravy vylúčiť. Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie uvedených súm, nie je dotknutá povinnosť cestujúceho príslušnú sumu Dopravcovi zaplatiť.

7. Niektoré ďalšie úhrady

7. 1. Cestujúci, ktorý poškodil alebo znečistil autobus alebo jeho interiér uhradí Dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

7. 2. Sprevádzajúca osoba psa, ktorý poškodil alebo znečistil autobus alebo jeho interiér, uhradí Dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

7. 3. Povinnosť poskytnúť identifikačné údaje v rozsahu podľa ods. 10.6 článku 10 sa vzťahuje aj na cestujúceho, ktorý poškodil alebo znečistil autobus alebo jeho interiér a nezaplatil na mieste vyčíslenú škodu alebo náhradu za vyčistenie autobusu.

 

Časť C
Straty a nálezy

1.1. Pokiaľ cestujúci stratí alebo opustí vec na spoji Dopravcu, môže požiadať o jej dohľadanie telefonicky alebo emailom zákaznícke centrum Dopravcu. Po nahlásení je zahájené pátranie po tejto veci.

1.2. Batožina alebo veci, ktoré sa nájdu vo vozidle po ukončení spoja v cieľovej zastávke po odchode všetkých cestujúcich na linkách Dopravcu, vodič odovzdá na oddelenie strát a nálezov na Autobusovej stanici Nivy.

1.3. Za opustené veci počas prepravy nenesie dopravca zodpovednosť a nezodpovedá ani za prípadne vzniknuté škody.

1.4. Osoba (majiteľ opustenej veci alebo ním splnomocnená osoba), ktorá vec príde vyzdvihnúť k Dopravcovi, je povinná preukázať vlastníctvo k veci. Dopravca má právo žiadať od tejto osoby popis veci, prípadne jej obsahu a až po spoločnom preskúmaní veci alebo jej obsahu sa  táto vydá majiteľovi. Pri odovzdávaní veci má Dopravca právo nahliadnuť do dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas) a v príslušnej evidencii zaznamenať meno, priezvisko a kontakt (emailový alebo telefonický). Majiteľ veci alebo splnomocnená osoba svojim podpisom potvrdí jej prevzatie na príslušný odovzdávací protokol.

1.5. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, Dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru.

1.6. Dopravca má právo zlikvidovať veci, ktoré nikto nevyzdvihne do 3 mesiacov, a ak ide o veci nebezpečnej povahy alebo o veci ktoré sa rýchlo kazia do 2 dní, odo dňa kedy boli nájdené.

 

Časť D
Osobitná pravidelná doprava

1. Základné ustanovenia

1. 1. Pre osobitnú pravidelnú dopravu platia ustanovenia tohto prepravného poriadku primerane, pokiaľ v ňom nie je stanovené inak.

1. 2. Osobitná pravidelná doprava je doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením prepravy ostatných cestujúcich najmä doprava zamestnancov do zamestnania a zo zamestnania, žiakov a študentov do vzdelávacích zariadení a späť. Uskutočňuje sa na základe zmluvy medzi Dopravcom a objednávateľom prepravy po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami v dohodnutej periodicite.

1. 3. Osobitná pravidelná doprava môže byť súbežná s trasou autobusovej linky pravidelnej dopravy s využitím jej zastávok a prístreškov podľa dohody s jej prevádzkovateľom alebo samostatná po vlastnej trase s vlastnými zastávkami.

1. 4. Používané autobusy musia byť popri označení obchodným menom Dopravcu označené vpredu a vzadu názvom cieľovej zastávky a nápisom označujúcim osobitnú pravidelnú dopravu, napr. Školský autobus, Zmluvná preprava alebo obchodným menom objednávateľa prepravy.

1. 5. Dopravca má prepravnú povinnosť a povinnosti Dopravcu len vo vzťahu k dohodnutej skupine cestujúcich.

1. 6. Dopravca nemá prevádzkovú ani tarifnú povinnosť.

1. 7. Z osobitnej pravidelnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok, cestovnej batožiny a stojacích cestujúcich. Toto neplatí ak ide o prepravu len na území obce.

1. 8. Od zmluvy o preprave osôb v osobitnej pravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpiť za podmienok stanovených v písomne uzavretej zmluve, resp. za podmienok príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

2. Práva a povinnosti cestujúcich

2.1. Ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci nie je schopný sám vyhľadať lekársku pomoc, Dopravca sa postará o jeho premiestnenie z vozidla.

2. 2. Cestujúci sa musia sami starať, aby na nástupnej zastávke včas nastúpili do vozidla, a na cieľovej zastávke včas vystúpili. Kde to prevádzka na zastávke umožňuje, cestujúci nastupujú do vozidla v takom poradí, v akom na zastávku prišli.

2. 3. Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn vodiča z vozidla vystúpiť.

2. 4. Cestujúcim nie je dovolené najmä:

a) naskakovať a vyskakovať za jazdy, otvárať vonkajšie dvere, vykláňať sa z vozidiel a zdržiavať sa na stúpadlách,
b) nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené,
c) zdržiavať sa v priestore, ktorý je vyhradený pre vodiča, v priestoroch, ktoré sú určené na vystupovanie a nastupovanie, ak to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu ostatných cestujúcich a vo vozidlách a priestore, kde bránia vodičovi vo výhľade z vozidla,
d) dávať alebo napodobniť znamenia používané Dopravcom na prevádzku,
e) prihovárať sa počas jazdy vodičovi,
f) fajčiť a požívať návykové látky vo vozidlách,
g) nechať stáť alebo kľačať deti na sedadlách, pokiaľ by mohli znečistiť sedadlá, alebo ak je tento spôsob prepravy na ťarchu cestujúcim,
h) vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla,
i) odkladať veci a zvieratá na sedadlo,
j) pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji, púšťať reprodukovanú hudbu a reč vo vozidle,
k) z dôvodu overenia oprávnenosti zúčastniť sa osobitnej pravidelnej prepravy, je cestujúci na vyzvanie oprávnenej osoby povinný preukázať svoju totožnosť a doklad, že je zamestnancom objednávateľa prepravy, alebo žiakom školy, pre ktorú je preprava vykonávaná. Spôsob preukázania sa v zásade stanovuje v zmluvných podmienkach. Cestujúci, ktorý sa nepreukáže uvedenými dokladmi, bude z prepravy vylúčený.

2. 5. Neuskutočnenie prepravy z viny Dopravcu alebo z príčin nezavinených Dopravcom je riešené v zmluve o vykonávaní osobitnej prepravy.

 

Časť E
Príležitostná doprava

1. Základné ustanovenia

1. 1. Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami.

1. 2. Dopravca príležitostnej dopravy má prepravnú povinnosť a povinnosti Dopravcu len voči prepravovanej skupine cestujúcich; nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť.

1. 3. Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich.

1. 4. Používané autobusy a autokary musia byť popri označení obchodným menom Dopravcu príležitostnej dopravy označené vpredu nápisom „Zájazd.“

1. 5. Držiteľ dopravnej licencie na pravidelnú dopravu môže vykonávať vnútroštátnu príležitostnú dopravu a na základe jazdného listu aj medzinárodnú príležitostnú dopravu.

1. 6. Dopravca poskytuje cestujúcim príležitostnú prepravu osôb z dohodnutého miesta nástupu do dohodnutého miesta výstupu, resp. na vopred dohodnutej trase.

1. 7. Dopravca poskytuje v rámci príležitostnej dopravy osôb zároveň prepravu príručnej batožiny a cestovnej batožiny, ktorých prepravu Dopravca v tomto prepravnom poriadku výslovne nezakazuje. Batožinu Dopravca neoznačuje a prepravuje sa za podmienky osobného dohliadnutia a zodpovednosti Objednávateľa. Za príručnú a cestovnú batožinu počas celej doby trvania prepravy Dopravca nezodpovedá.

2. Zmluva o preprave

2. 1. Zmluvu o preprave osôb uzatvárajú Dopravca a Objednávateľ:

a) Podpísaním zmluvného dokumentu označeného ako „zmluva o preprave osôb“ alebo obdobným názvom, vyjadrujúcim obsahovo totožný právny úkon, v ktorom sú dohodnuté prípadné špecifické podmienky prepravy osôb odchylné od tohto prepravného poriadku a tarify; tento Prepravný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy.
b) Písomnou akceptáciou písomnej záväznej objednávky prepravy osôb Objednávateľom, doručenej Dopravcovi v súlade s týmto Prepravným poriadkom, zo strany Dopravcu. Zmluva o preprave osôb je uzavretá, ak bola písomná akceptácia objednávky Objednávateľa zo strany Dopravcu potvrdená a doručená Objednávateľovi.

2.2. Ustanovenia tohto Prepravného poriadku, v znení zverejnenom na webovom sídle Dopravcu, sa vzťahujú na každú uzavretú zmluvu medzi Dopravcom a Objednávateľom.

3. Objednávateľ

3. 1. Objednávateľ je oprávnený doručiť Dopravcovi písomnú objednávku príležitostnej dopravy osôb:

a) do sídla Dopravcu, uvedeného v obchodnom registri, prostredníctvom poštového doručovateľa alebo iným vhodným spôsobom,
b) faxom na faxové číslo Dopravcu uvedené na webovom sídle Dopravcu,
c) elektronickou poštou na email: bus@slovaklines.sk, ktorý je určený pre zasielanie objednávok dopravy.

3. 2. Objednávateľ je povinný v objednávke špecifikovať:

a) dátum a presný čas, na ktorý požaduje dopravu vykonať,
b) nástupnú a výstupnú stanicu, presnú adresu požadovanej prepravy, prípadne ďalšie požadované zastávky,
c) ak Objednávateľ objednáva spiatočnú prepravu, alebo zájazd s viacerými zastávkami na trase, požadovaný časový interval čakania autobusu medzi príchodom do miesta určenia a odchodom z neho na ďalšie určené miesto,
d) počet cestujúcich, pre ktorých má byť doprava vykonaná a počet autobusov, v ktorých má byť doprava objednaná, ak počet cestujúcich prekračuje štandardnú kapacitu autobusu,
e) určiť a zaslať údaje (meno, priezvisko, tel. kontakt) osoby zodpovednej za zabezpečovanie požiadaviek zo strany Objednávateľa ale aj kontaktnú osobu pre Dopravcu v prípade potreby riešenia požiadaviek počas celej doby prepravy.
f) adresu na doručovanie a fakturačné údaje Objednávateľa, vrátane IČO, DIČ,
g) požadované vybavenie autobusu alebo autokaru, podľa popisu uvedeného na webovom sídle Dopravcu; ak Objednávateľ požadované vybavenie neuvedie, má sa za to, že Dopravca je oprávnený vykonať prepravu autobusom v štandardnom vybavení.

4. Dopravca

4. 1. Dopravca je oprávnený akceptovať doručenú objednávku písomnou akceptáciou s výslovným odkazom na tento Prepravný poriadok, doručenou Objednávateľovi:

a) na adresu Objednávateľa, uvedenú v objednávke, prostredníctvom poštového doručovateľa alebo iným vhodným spôsobom,
b) faxom na faxové číslo Objednávateľa, uvedené v objednávke,
c) elektronickou poštou na email Objednávateľa, uvedený v objednávke.

4. 2. Dopravca je oprávnený požadovať zálohu na vykonanie objednanej prepravy do výšky 100 (sto) % predbežne kalkulovanej ceny za objednanú prepravu.

4. 3. Na tento účel je oprávnený vystaviť Objednávateľovi zálohovú faktúru, ktorú mu zašle spolu s akceptáciou objednávky alebo v čase, ktorý uvedie v akceptácii objednávky. Neuhradením zálohovej faktúry v zmluve o preprave osôb od počiatku zaniká v prípade, že záloha nebude uhradená v čase 72 (sedemdesiatdva) hodín pred začiatkom prepravy. V prípade, ak je objednávka zaslaná v čase menej ako 72 (sedemdesiatdva) hodín pred začiatkom prepravy, objednávateľ je povinný vykonať úhradu zálohovej faktúry obratom.

4. 4. Ak Dopravca nezašle Objednávateľovi zálohovú faktúru na úhradu za objednanú prepravu v primeranom čase, má sa za to, že zálohu na úhradu cestovného nepožaduje a objednanú prepravu vykoná v súlade s prepravnou zmluvou.

4. 5. Prepravnú zmluvu je možné zrušiť výlučne pred realizáciou prepravy osôb, a to písomnou dohodou medzi Objednávateľom a Dopravcom alebo odstúpením Dopravcu alebo Objednávateľa od prepravnej zmluvy v súlade s týmto článkom.

4. 6. Dopravca je oprávnený písomne odstúpiť od prepravnej zmluvy, ak:

a) Objednávateľ ešte neuhradil zálohovú faktúru a bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Objednávateľa alebo Objednávateľ vstúpil do likvidácie,
b) Objednávateľ uhradil zálohovú faktúru len čiastočne a zostatok zálohovej faktúry neuhradí ani na výzvu Objednávateľa,
c) Dopravca nie je z objektívnych dôvodov, nezávislých na vôli Dopravcu (vyššia moc) schopný v dohodnutý deň a čas poskytnúť dohodnutú prepravu.

5. Osobitné ustanovenia

5. 1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na majetok Dopravcu alebo Dopravca vstúpil do likvidácie. Odstúpenie od zmluvy musí byť odôvodnené a druhej strane doručené:

a) na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri prostredníctvom poštového doručovateľa alebo iným vhodným spôsobom. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené dňom prevzatia doručovanej zásielky adresátom, a v prípade nedoručenia zásielky, dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi,
b) na emailovú adresu uvedenú v objednávke, ak sa odstúpenie od zmluvy Objednávateľovi alebo na emailovú adresu zverejnenú na webovom sídle Dopravcu alebo na emailovú adresu osoby, ktorá bola uvedená v akceptácii Dopravcom, ak sa odstúpenie od zmluvy doručuje Dopravcovi; za deň doručenia sa považuje deň odoslania emailovej správy.

5. 2. Po vykonaní prepravy osoba zodpovedná za zabezpečovanie požiadaviek zo strany Objednávateľa svojim podpisom na SCL (spoločný cestovný lístok, ktorý jej predloží vodič) potvrdí ukončenie zmluvného vzťahu a súhlas s uvedenými vypísanými údajmi (dátumy, časy, trasa, počet km, čas jazdy, mimoriadne náklady a iné údaje).

5. 3. Dopravca vystaví Objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru, kde sa do konečnej ceny zohľadnia všetky údaje uvedené na SCL a v predbežne kalkulovanej cene.

5. 4. V prípade nedoplatku je Objednávateľ povinný Dopravcovi doplatiť vzniknutý rozdiel najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného vo vyúčtovacej faktúre.

5. 5. V prípade preplatku je Dopravca povinný Objednávateľovi vrátiť rozdiel najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného vo vyúčtovacej faktúre.

6. Cenník a storno podmienky

6. 1. Cena za dopravu sa určuje:

6.1.1. podľa jednotlivých kategórií v závislosti od obsaditeľnosti vozidiel a druhov dopravných prostriedkov:
a) autobus 30 (tridsať) – 65 (šesťdesiatpäť) miestny,
b) mikrobus 15 (pätnásť) – 28 (dvadsaťosem) miest,
c) minivan 8 (osem) miest,
d) osobné auto 1 (jedno) – 4 (štyri) miest.

6.1.2. od sezónnosti poskytovanej prepravy:
a) 1.obdobie = jún, september
b) 2.obdobie = marec, apríl, máj, júl, august, október
c) 3.obdobie = január, február, november, december

6. 2. Jazdné od 0,60 (šesťdesiat) EUR / 1 (jeden) km

6. 3. Stojné od 10 (šesť) EUR / 1 (jedna) hod.

6. 4. V rámci BA a okolia do 60 (šesťdesiat) km od 75 (sedemdesiatpäť) EUR / 1 (jednu) hod.

6. 5. V rámci SR sa k násobku jazdného a stojného pripočítava nocľažné ak je to viac ako 24 (dvadsaťštyri) hodín, mzda druhého vodiča ak je jeho účasť nutná na preprave, parkovné, DPH, diaľničné poplatky a iné poplatky.

6. 6. V rámci zahraničia sa k násobku jazdného a stojného pripočítava nocľažné ak je to viac ako 24 (dvadsaťštyri) hodín, mzda druhého vodiča ak je jeho účasť nutná na preprave, stravné, rozdiel APH, parkovné, diaľničné poplatky, daň z obratu, vstupy do miest a iné poplatky.

6. 7. V konečnej výške ceny budú zohľadnené všetky objektívne faktory ako skutočné km, stojné, poplatky a ostatné, alebo na základe cenovej ponuky, ktorú Dopravca predloží objednávateľovi dopravy po zadaní objednávky.

6. 8. Storno podmienky pri zrušení objednávky sa uplatňujú nasledovne:

a) 8 (osem) dní pred prepravou 0 (nula) %,
b) 7 (sedem) – 5 (päť) dní pred prepravou 10 (desať) %,
c) 4 (štyri) – 2 (dva) dni pred prepravou 40 (štyridsať) %,
d) 48 (štyridsaťosem) hod. – 24 (dvadsaťštyri) hod. pred prepravou 60 (šesťdesiat) %,
e) 24 (dvadsaťštyri) hod. a menej hodín pred prepravou 100 (sto) % z ceny prepravy

 

7. Všeobecné prepravné podmienky a storno podmienky k doprave na koncerty

7. 1. Cestujúci nastupuje len do autobusu, ktorého číslo a názov akcie je uvedené na lístku, prípadne na základe usmernenia vodiča alebo povereného pracovníka Dopravcu.

7. 2. Autobus na akciu odchádza v čase zverejnenom na cestovnom lístku. V prípade, že cestujúci zmešká jeho odchod, nemá nárok na vrátenie peňazí ani pomernej časti.

7. 3. Autobus odchádza späť 30 (tridsať) minút po skončení koncertu. Ak sa podujatie predĺži, odchádza 10 minút po nastúpení 75 (sedemdesiatpäť) % všetkých účastníkov.

7. 4. V prípade, že cestujúci zmešká odchod, nemá nárok na vrátenie cestovného ani jeho pomernej časti.

7. 5. V prípade poškodenia, alebo znečistenia autobusu, bude náklad na opravu alebo vyčistenie daný na úhradu osobe, ktorá zavinila poškodenie alebo znečistenie.

7. 6. Počas prepravy je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a návykové látky.

7. 7. Lístky na prepravu nie je možné zakúpiť u vodiča pred odchodom

7. 8. Minimálna kapacita cestujúcich na koncert je stanovená na 20 osôb. V prípade menšieho počtu prihlásených si Dopravca vyhradzuje právo zrušiť tento spoj

7. 9. Cestovné lístky nie je možné stornovať.

 

8. Sezónna doprava

8. 1. Dopravca prevádzkuje sezónne spoje v rámci letnej a zimnej sezóny do rôznych destinácii.

8. 2. Ponuka sezónnych spojov, cestovný poriadok, cenník, podmienky cestovania detí, zvierat a batožiny a ostatné informácie ohľadom sezónnych spojov sú vždy uverejnené na webovej stránke Dopravcu.

8. 3. Cestujúci je povinný zakúpiť si cestovný lístok do a z destinácie na rovnaký deň.

8. 4. Cestovný lístok je platný na konkrétny dátum, čas a zastávky uvedené na tomto lístku.

8. 5. Minimálna kapacita cestujúcich pre sezónny spoj je stanovená na 20 osôb. V prípade menšieho počtu prihlásených si Dopravca vyhradzuje právo zrušiť tento spoj alebo ho presunúť na iný termín. Daná skutočnosť sa cestujúcim oznámi najneskôr 15 hodín pred plánovaným odjazdom.

8. 6. V prípade zrušenia spoja z dôvodu nenaplnenia minimálnej kapacity je cestujúcemu ponúknutý náhradný termín alebo náhradný spoj (iná destinácia). V prípade, že cestujúci nemá záujem o túto zmenu, Dopravca mu vráti finančné prostriedky za zaplatené cestovné lístky v plnej výške, bez účtovania storno poplatkov, na účet, z ktorého boli lístky hradené alebo v hotovosti na Autobusovej stanici v Bratislave.

8. 7. Cestovné lístky na sezónne spoje nie je možné stornovať online. O storno je možné požiadať písomne, na adresu Dopravcu alebo e-mailom na info@slovaklines.sk. Uplatňujú sa nasledovné storno podmienky:

a) 8 (osem) a viac dní pred prepravou 0 (nula) %,

b) 7 (sedem) – 4 (štyri) dní pred prepravou 50 (päťdesiat) %,

c) 3 (tri) a menej dni pred prepravou 100 (sto) %

Alikvotná čiastka je vrátená v hotovosti alebo na účet, z ktorého boli cestovné lístky uhradené.

8. 8. Cestovné lístky je možné zmeniť na iný termín telefonicky, prostredníctvom Zákazníckeho centra, najneskôr však 48 (štyridsaťosem) hodín pred plánovaným odchodom spoja. Po zmene termínu na žiadosť klienta nie je možné lístky stornovať s uplatnením storno podmienok uvedených v bode 8.7.

8. 9. Cestujúcemu sa odporúča byť na zastávke najneskôr 15 minút pred plánovaným odchodom autobusu. V prípade, že cestujúci zmešká odchod autobusu, nemá nárok na vrátenie peňazí ani pomernej časti. Za odchod autobusu sa považuje plánovaný čas odchodu podľa platného cestovného poriadku.

8. 10. Na sezónnej doprave sa uplatňujú práva dopravcu obsiahnuté v časti A, odsek 7.

 

Časť F
Záverečné ustanovenia

1. 1. Tento Prepravný poriadok je voči Cestujúcim účinný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle Dopravcu a od tohto dňa sa považuje za súčasť návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

1. 2. Všetky zmeny a doplnky Prepravného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle Dopravcu.

Ing. Pavol Labant, generálny riaditeľ

Slovak Lines Express, a.s., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava e-mail: sekretariat@slovaklines.sk, tel: + 421 2 5542 2919, fax: + 421 2 5556 9273 IČO: 44 667 345, IČ DPH: SK2022792464, DIČ 2022792464, Bankové spojenie: VÚB SK2402000000002582232053 Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Bratislava 1, Obchodný register, oddiel: Sa, vložka 4722/B